RSS

Životopis

PrintDr. sc. Đuro Benić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Curriculum vitae

(a) Generalije, školovanje i usavršavanje

Đuro Benić rođen je 15. svibnja 1950. u Dubrovniku. Nacionalnost hrvatska, oženjen je i otac je troje djece. U Dubrovniku je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1972. godine, a 1983. završio je poslijediplomski studij i obranio magistarski rad na  Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku pod naslovom “Uloga trgovinskih organizacija u povezivanju proizvodnje i potrošnje roba za potrebe turističke privrede i turista”. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj politike cijena na ekonomski položaj trgovine u Jugoslaviji” obranio je na Sveučilištu u Splitu 1989. godine.

U organizaciji United States Information Agency, Bureau of Educational and Cultural Affairs, 1998. godine bio je na studijskom boravku u Sjedinjenim Američkim Državama (University of Michigan – Ann Arbor, University of Detroit – Detoit, DePaul University – Chicago, Loyola University – Chicago, Columbia University – New York).

(b) Profesionalna povijest

Do 1990. godine (16 godina) bio je zaposlen u poduzeću Srđ, odnosno Dubrovkinja, u Dubrovniku od čega 14 godina na vodećim radnim mjestima.

Od 1983. do 1990. neprekidno je bio angažiran u nastavnom procesu na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku gdje i zasnovao radni odnos 1990. Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu izabran je 1988. u znanstvenonastavno zvanje asistenta, 1990. u zvanje docenta, 1993. u zvanje izvanrednog profesora, 1998. u zvanje redovitog profesora, a 2003. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija, predmeti Osnove ekonomije i Mikroekonomija. Od 1996. do 2005. godine bio je voditelj predmeta Makroekonomija.  Na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na preddiplomskom studiju  voditelj je na predmetima: Uvod u ekonomiju, Mikroekonomija 1., Mikroekonomija 2., Makroekonomija 1. i Povijest ekonomske teorije i metode.   Od 2005. do 2008. na preddiplomskom studiju bio je voditelj predmeta Makroekonomija 2., a na diplomskom studiju 2006/07. i 2009/10. bio je voditelj na predmetima Primijenjena mikroekonomija i Teorija poduzeća.  Isto tako na Sveučilištu u Dubrovniku bio je 2004/05. voditelj predmeta Osnove ekonomije na Odjelu za akvakulturu i Odjelu za komunikologiju, a na Elektrotehničko-računarskom odjelu na studiju Primijenjeno računarstvo bio je voditelj istog predmeta od 2004. do 2008.

Od 1992/93.  do 2009. godine bio je nastavnik na Ekonomskom fakultetu u Mostaru na predmetima Mikroekonomija (do 1994/95. i 2008./09.), Makroekonomija (do 1997/98.), Marketing management (od 1997/98. do 2007/08.), te Ekonomska politika 2008/09. Na Ekonomskom fakultetu u Mostaru 1996. izabran je za redovitog profesora na predmetu Makroekonomija.

Od 1995/96. do 2002/03. na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku (kasnije Veleučilište u Dubrovniku) bio je voditelj  predmeta Ekonomija za menedžere na dodiplomskom studiju (na trećoj godini).

Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci godine 2005/06. bio je voditelj predmeta Mikroekonomija na drugoj godini dodiplomskog studija.

Od 2004. do 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izvodio je nastavu na predmetu Mikroekonomija na drugoj godini dodiplomskog studija, odnosno od 2006/07. na prvoj godini dodiplomskog studija, te od 2011/12. na predmetu Osnove ekonomije.

Od 2009/10. do 2013. godine na Visokoj školi za sportski menadžment ASPIRA u Splitu bio je voditelj predmeta Osnove ekonomije na prvoj godini studija.

Izvodio je nastavu na 52  poslijediplomska i doktorska studija u zemlji i inozemstvu i to kako slijedi. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu: Management – na kolegiju Teorija tvrtke  (1996.);  Financije i osiguranje, Smjer Financijsko – bankovni, kolegij  (1998.); na stručnom PDS-u Management na kolegiju Managerska ekonomija (2005.); na specijalističkom PDS-u Poslovna ekonomija na kolegiju Izabrane teme iz mikroekonomije (2006. i 2009.); na doktorskom studiju na kolegiju Izabrane teme iz mikroekonomije (2006.).  Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu: na poslijediplomskom studiju Politika ekonomskog razvitka (1997); na poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje kvalitetom bio je 2005. godine voditelj predmeta Mikroekonomija, a iz istog predmeta te iz predmeta Sustavi upravljanja kvalitetom izvodio je nastavu 2006.,  2007., 2008. i 2009. godine; na MBA studiju izvodio je 2006. godine nastavu iz predmeta Mikroekonomija; 2003. i 2005. godine bio je voditelj predmeta Makroekonomika II. na znanstvenom poslijediplomskom studiju Ekonomija i razvoj, Modul 2. Ekonomska analiza i razvoj; na poslijediplomskim specijalističkim studijima: Starteško poduzetništvo, Informatički management, Računovodstvo i porezi, Financijsko izvještavanje, revizija i analiza i Upravljačko računovodstvo i interna revizija 2007. godine izvodio je nastavu iz predmeta Mikroekonomija . Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci: izvodio je nastavu na poslijediplomskom studiju Menedžment i to na tri različita modula – na kolegiju Mikroekonomija za menedžment 2002. godine, te 2006. godine u Rijeci i na dislociranom studiju u Bjelovaru, a 2009., 2011. , 2012. , 2013., 2014. , 2015., 2016. i 2017.  godine na kolegiju Mikroekonomska teorija i primjena na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomija i poslovna ekonomija. U ak. god. 2010/11., 2011/12., 2014/15., 2015/16., 2016/17. i 2017/18.  bio je suvoditelj, a 2018/19. voditelj na predmetu Mikroekonomska analiza, kasnije Mikroekonomija, poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, te je na istom fakultetu na poslijediplomskom doktorskom studiju Menadžment održivog razvoja 2020. godine bio voditelj na predmetu Mikroekonomija.   Na Poslijediplomskom studiju iz poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Mostaru 1999. bio je voditelj predmeta Management malih poduzeća, a 2007. na znanstvenom PDS-u na istom fakultetu jedan od voditelja na predmetu Mikroekonomija. Na istom fakultetu je 2009. godine izvodio nastavu na predmetu Izabrane teme iz mikroekonomije na poslijediplomskom specijalističkom studiju Poslovna ekonomija i na doktorskom studiju Poslovna ekonomija. Također,  na Sveučilištu u Mostaru na Ekonomskom fakultetu, na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Poslovna ekonomija izvodio je nastavu i bio voditelj na predmetu Napredna mikroekonomija 2018. godine. Na poslijediplomskom studiju Makroekonomska teorija i politika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu izvodio je nastavu 1999. Uz odobrenje Fakultetskog vijeća Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu, kao gost profesor održao je predavanja u travnju 1997. godine na poslijediplomskom studiju na Faculty of Social and Economic Sciences, Department of Economic Theory and Economic Policy, University of Innsbruck, Austria.

Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, odnosno na Sveučilištu u Dubrovniku, do 2011. godine bio je voditelj poslijediplomskog znanstvenog studija Poslovna ekonomija u turizmu (od 1998. do 2004. godine četiri generacije upisanih studenata), te je na istom studiju bio nositelj i izvođač nastave na predmetu Teorija tvrtke. Također je bio od 2005. do 2011. voditelj poslijediplomskog znanstvenog studija Europska integracija  koji se u okviru Tempus projekta izvodio na Sveučilištu u Dubrovniku te je na istom studiju bio nositelj i izvođač nastave na predmetu Makroekonomija – odabrane teme i na predmetu Makroekonomija otvorenog gospodarstva (s profesorom Nickom Adnettom iz Engleske kao suvoditeljem). Na Sveučilištu u Dubrovniku 2006/07. i  2010/11. godine bio je voditelj kolegija Upravljanje cijenama na specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje marketingom u turizmu.

Objavio je šest sveučilišnih udžbenika (od kojih jedan u koautorstvu) u trinaest  izdanja, devet srednjoškolskih udžbenika (od kojih šest u koautorstvu) u ukupno dvadesetdevet  izdanja, jednu znanstvenu knjigu, dvije knjige u koautorstvu i četiri knjige u redakciji sve u izdanjima uglednih izdavača i prodatih u preko stopedeset tisuća primjeraka, te preko stotinu radova na hrvatskom i engleskom jeziku u 15 zemalja na šest kontinenata.

(c) Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim organizacijama

Od 1992. do 1994. bio je prodekan, a od 1994. do 1998., te od 2002. do 2004. dekan Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, a od 2004. do 2008. godine bio je prorektor za znanost na Sveučilištu u Dubrovniku.

Od pokretanja časopisa Ekonomska misao i praksa 1992. član je uredništva, a od 1994. do danas glavni je i odgovorni urednik istog časopisa. Časopis Ekonomska misao i praksa redovito izlazi dva puta godišnje.

Pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske 1996. imenovan je za člana Znanstvenog savjeta za ocjenu programa trajne  znanstvenoistraživačke djelatnosti za javne institute; od 2005. član je Povjerenstva za nostrifikaciju diploma pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno Agenciji za znanost i visoko obrazovanje – Nacionalni ENIC/NARIC ured, a od 2006. do 2009. godine bio je član Vijeća za vrednovanje IVK; u više navrata od Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje imenovan je recenzentom studijskih programa diplomskih i poslijediplomskih studija, a 2005. od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje imenovan za recenzenta novih, studijskih programa usklađenim prema načelima Bolonjske deklaracije u prediplomskom i diplomskom studiju.

Od 2005. do 2009. godine bio je član Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije.

Na poziv rektora University of Antwerp, Belgium 2011. godine bio je vanjski prosudbeni izvjestilac za znanstvene aktivnosti u području ekonomije a u postupku izbora redovitog profesora.

U prosincu 2011. godine Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu imenovala ga je u grupu eksperata za re-akreditaciju preddiplomskih i diplomskih studijskih programa na Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

U lipnju 2015. Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenovalo ga je u stalni znanstveni odbor za provedbu postupka vrednovanja pristiglih prijava za osnivanje Znanstvenih centara izvrsnosti.

Odlukom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj  od 26. travnja 2017. godine imenovan je članom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije (potpredsjednik za visoko obrazovanje).

Član Upravnog vijeća Veleučilišta u Dubrovniku (od 1997. do 2000.).

Član Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu (od 1999. do 2000.).

Član je Matice hrvatske.

Član je Društva ekonomista Hrvatske.

Član je Znanstvenog društva ekonomista Hrvatske

Član je EASE (European Association of Science Editors).

Član je AMA (American Marketing Association)

Član je APS (The Academy of  Political Science, New York)

Član je uredništva znanstvenog časopisa Economics of Development, Kharkiv National University of Economics, Ukraine,  znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost, Ekonomski fakultet, Zagreb, te znanstvenog časopisa Zbornik radova – Journal of Economy and Business, Ekonomski fakultet Mostar, Bosna i Hercegovina.

Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 27. svibnja 1997. za osobite zasluge u znanosti odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

(d) Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

Sudjelovao je s objavljenim radovima na 3 domaća i 29 međunarodna znanstvena skupa u 14 zemalja i to: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Engleskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kini, Japanu, Argentini i Južnoafričkoj Republici.

(e) Sudjelovanje u projektima

Pri Institutu za ekonomska istraživanja FTVT Dubrovnik izradio je kao koautor četiri studije u okviru znanstvenoistraživačkih projekata, a na Institutu za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao autor izradio je četiri studije, te jednu studiju u koautorstvu u okviru projekta Vječna Neretva.

Osim toga, na projektu Strategija razvoja Županije dubrovačko – neretvanske, koji je u rađen na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku od 1997. do 2001. bio je jedan od glavnih istraživača. U okviru projekta izradio je četiri parcijalne studije i redaktor je knjige Strategija razvoja Županije dubrovačko – neretvanske (FTVT, Dubrovnik, 2002.) koja je tiskana na temelju dostavljenih priloga istraživača.

U 2014. godini bio je jedan od organizatora i glavnih istraživača na znanstvenom projektu RUC-TOUHC-1-14 History and State of Tourism in Hombay County and Possibilities for its Development koji se provodi na Rongo University College, School of Information Communication and Media Studies, Rongo, Kenya. Također 2014. godine kao član tima znanstvenih istraživača bio je uključen u projekt The Promotion of Employee Ownership and Participation  pri Inter-University Centre, konzorcija Europa Universitat Viadrina Frankfurt i Free University of Berlin, a projekt je financiran od European Commission’s DG MARKT, Contract No. MARKT/2013/0191f/DT/0P.

(f) Mentorstvo diplomskih i magistarskih radova

Do danas bio je mentor preko četrdeset uspješno obranjenih diplomskih radova.   Također je bio mentor deset uspješno izrađenih i obranjenih magistarskih radova na poslijediplomskim znanstvenim studijima, te jednog završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju. Uz navedeno, bio je mentor jednog i komentor dva uspješno izrađena i obranjena doktorska rada. U četrdesetpet navrata bio je  član povjerenstva za ocjenu i obranu magistarskih znanstvenih radova, te u dva navrata član i jednom predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskih disertacija.

(g) Hobiji

Kolekcionar umjetničkih slika i predmeta iz posebnog područja numizmatike.

Slobodno vrijeme provodi s obitelji, na putovanjima i šetnjama.