RSS

MIKROEKONOMIJA

Print

EKONOMSKI FAKULTET

ZAGREB

Prof. dr. sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA

PLAN PREDAVANJA, LJETNI SEMESTAR 2014.  / 2015.

DATUM

TEMA(E)

26. veljače 2015.

Uvodno predavanje. Ekonomske metode i sredstva analize. Grafičko prikazivanje i modelski pristup. Model ponašanja potrošača. Model ponašanja proizvođača.

05. ožujka 2015.

Teorija potražnje. Teorija ponude i parcijalna ravnoteža.

12. ožujka 2015.

Problem optimizacije. Metode izražavanja temeljnih kvantitativnih veza i odnosa – ukupna, prosječna i granična veličina. Različiti pristupi problemu ponašanja potrošača.

19. ožujka 2015.

Teorija granične korisnosti. Teorija indiferencije I.

26. ožujka 2015.

Teorija indiferencije II. Teorija otkrivene preferencije. Potražnja za obilježjima. Izbor u vremenskoj dimenziji.

02. travnja 2015.

Poduzeće: funkcije, oblici organizacije, ciljevi, vrijednost i rizik. Tri glavne odluke poduzeća:o investiranju, financiranju i dividendi. Alternativne teorije poduzeća. Teorija proizvodnje I.

09. travnja 2015.

Teorija proizvodnje II. Analiza troškova

16. travnja 2015.

Klasifikacije tržišnih struktura. Savršena  konkurencija – ravnoteža na razini grane: trenutni, kratki i dugi rok. Cobweb teorem. Ravnoteža poduzeća savršene konkurencije u kratkom i dugom roku.

23. travnja 2015.

Monopol. KOLOKVIJ I.

30. travnja 2015.

Oligopol i monopolistička konkurencija.

07. svibnja 2015.

Mjerenje monopolske moći. Određiovanje cijena u zbilji. Tržište činitelja I. (potpuna konkurencija na obje strane tržišta, potpuna konkurencija u nabavi inputa, a monopol u prodaji proizvoda, monopson, bilateralni monopol).

14. svibnja 2015.

Tržište činitelja II. (tržište rada, vrijednosnica, zemlja i renta). Izbor odluke u uvjetima neizvjesnosti. Aukcije. Donošenje odluke o izvornom miksu inputa u proizvodnji. Problem osiguranja maksimalnog zalaganja radnika. Ekonomija blagostanja – teorije prvog i drugog najboljeg rješenja.

21. svibnja 2015.

Asimetrična obaviještenost. Nesavršenosti tržišta. Angažiranost države u suvremenim gospodarstvima.   Državni neuspjesi i ograničenja u vođenju ekonomske politike.      KOLOKVIJ II.

28. svibnja 2015.

Pregled mikroekonomije, odgovori na pitanja i potpisi.

EKONOMSKI FAKULTET

ZAGREB

Prof. dr. sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA

Ispitna pitanja u ak.god. 2014. / 2015.

1.    Definiranje, cilj i funkcija mikroekonomske teorije

2.    Model ponašanja potrošača

3.    Model ponašanja proizvođača

4.    Parcijalna i opća ravnoteža, statička i dinamička analiza

5.    Šest temeljnih stavova o odnosima između ukupne, prosječne i granične veličine

6.    Grafička ilustracija odnosa prosječne, granične i ukupne veličine

7.    Određivanje odgovarajuće krivulje granične veličine pomoću krivulje prosječne veličine

8.    Problem optimizacije: optimizacija s pomoću analize graničnih vrijednosti

9.    Tržište i njegove osnovne funkcije

10.  Definicija i zakon potražnje

11.  Potražnja i potraživana količina

12.  Činitelji utjecaja na potražnju i četiri razvojna oblika formulacije zakona potražnje

13.  Tri iznimke općeg zakona potražnje

14.  Pojam i mjerenje cjenovne elastičnosti potražnje

15.  Geometrijski metodi mjerenja cjenovne elastičnosti potražnje u jednoj točki

16.  Lučna elastičnost potražnje

17.  Ovisnost odnosa promjene cijene i ukupnog prihoda od prodaje nekog dobra o vrijednosti

koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje

18.  Unakrsna elastičnost potražnje

19.  Dohodovna elastičnost potražnje

20.  Opći zakon ponude i njegova iznimka

21.  Koeficijent cjenovne elastičnosti ponude

22.  Geometrijski metodi mjerenja cjenovne elastičnosti ponude u određenoj točki

23.  Lučna elastičnost ponude

24.  Ravnotežna cijena i ravnotežna količina.

25.  Walrasovska i marshallovska stabilna i nestabilna ravnoteža

26.  Učinci pomaka krivulje ponude i/ili potražnje na ravnotežu

27.  Prevaljivanje poreza i alokacijski gubitak

28.  Učinak poreza i elastičnost ponude i potražnje

29.  Različiti pristupi problemu ponašanja potrošača

30.  Objašnjenje ponašanja potrošača po teoriji granične korisnosti

31.  Izvođenje krivulje potražnje iz krivulje granične korisnosti i koncept potrošačevog viška

32.  Površina zajedničke korisnosti, svojstva krivulja indiferencije i zakon opadajuće

granične stope supstitucije

33.  Objašnjenje određenosti potrošačeve ravnoteže po teoriji indiferencije

34.  Premještanje potrošačeve ravnoteže u slučaju promjene cijene jednog dobra uz

nepromijenjenu cijenu drugog dobra i nepromijenjeni dohodak

35.  Premještanje potrošačeve ravnoteže u slučaju promjene veličine nominalnog

dohotka potrošača uz nepromijenjene cijene dobara.

36.  Izvođenje krivulje potražnje za jednim dobrom iz krivulje PCC

37.  Engelova krivulja – izvođenje i objašnjenje

38.  Određivanje kategorije dobara iz Engelove krivulje

39.  Hicksova metoda izdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije u ukupnom efektu

promjene cijene odnosnog dobra

40.  Slutskyeva metoda izdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije u ukupnom

efektu promjene cijene odnosnog dobra

41.  Osnovna ideja i kriteriji na kojima se temelji teorija otkrivene preferencije

42.  Izvođenje krivulje indiferencije iz otkrivene preferencije

43.  Potražnja za obilježjima u teoriji potrošnje

44.  Dinamička analiza ponašanja potrošača: međuvremenske krivulje indiferencije i

budžetski  pravac

45.  Tri moguće ravnoteže potrošača u dinamičkoj analizi

46.  Izbor potrošača na tržištu trajnih dobara i društvena optimalna trajnost dobra

47.  Cilj i vrijednost poduzeća

48.  Knjigovodstveni profit nasuprot ekonomskom

49.  Teorije i svrha profita

50.  Tri glavne odluke poduzeća o: investiranju, financiranju i dividendi

51.  Proizvodna funkcija: objašnjenje i grafički prikaz

52.  Cobb-Douglasova proizvodna funkcija

53.  Zakon opadajućih prinosa: objašnjenje i grafički prikaz

54.  Tri karakteristične zone proizvodnje

55.  Izokvante i granična stopa supstitucije jednog činitelja drugim

56.  Kombinacija utroška proizvodnih činitelja najnižeg troška u proizvodnji outputa

određene razine

57.  Ekonomski svrsishodno područje proizvodnje

58.  Učinci promjene cijene inputa na output

59.  Putanje ekspanzije proizvodnje u dugom i kratkom roku

60.  Krivulja transformacije, MRPT i izoprihodni pravac

61.  Određivanje optimalnog asortimana proizvodnje

62.  Troškovi proizvodnje u kratkom roku i geometrija odnosa između TC, TVC, TFC,

MC, ATC, AVC i AFC

63.  Tri značajne točke na krivulji graničnog troška

64.  Točka pokrića troškova

65.  Poslovna poluga i točka pokrića troškova

66.  Snaga poslovne poluge

67.  Troškovi proizvodnje u dugom roku – odnos između krivulje LRTC i krivulja

SRTC, te krivulja SRATC i krivulje LRATC

68.  Ekonomija i disekonomija opsega

69.  Tri oblika krivulje LRATC i ekonomija opsega

70.  Elastičnost ukupnih troškova

71.  Izvođenje krivulje ponude konkurentnog poduzeća u kratkom i dugom roku

72.  Model maksimizacije profita kao alternativna teorija poduzeća

73.  Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji prihoda

74.  Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji korisnosti

75.  Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji rasta

76.  Stackelbergova i Weintraubova klasifikacija tržišnih struktura

77.  Bitne oznake modela tržišta savršene konkurencije

78.  Ravnoteža na razini grane u trenutnom, kratkom i dugom roku u uvjetima savršene

konkurencije

79.  Tri moguće normalne cijene u dugom roku

80.  Cobweb teorem

81.  Ukupni, prosječni i granični prihod poduzeća i kriterij maksimizacije njegove

dobiti u  uvjetima savršene konkurencije

82.  Ravnoteža poduzeća u kratkom roku u uvjetima savršene konkurencije

83.  Ravnoteža poduzeća u dugom roku u uvjetima savršene konkurencije

84.  Bitne oznake monopola i dvije bitne razlike u odnosu na savršenu konkurenciju

85.  Grafički prikaz ravnoteže u uvjetima monopola i Amoroso – Robinson formula

određenosti monopolske cijene

86.  Ravnoteža monopolističkog nasuprot konkurentskom poduzeću

87.  Ravnoteža monopola u dugom roku

88.  Ravnoteža multitvorničkog monopola

89.  Monopolska diskriminacija cijena trećeg stupnja

90.  Monopolska diskriminacija cijena drugog stupnja

91.  Monopolska diskriminacija cijena prvog stupnja

92.  Reguliranje monopola na razini prosječnog troška

93.  Reguliranje monopola porezima

94.  Bitne oznake oligopola

95.  Cournotov model duopola – pretpostavke i rješenje u slučaju zajedničkog i u

slučaju samostalnog nastupa duopolista

96.  Bertrandov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

97.  Edgeworthov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

98.  Stackelbergova analiza prirode rivalstva duopola

99.  Teorija prelomljene krivulje potražnje

100. Model prostorne distribucije poduzeća

101. Model cjenovnog vodstva

102. Model dominantnog poduzeća

103. Model međusobnog sporazuma oligopolista

104. Utvrđivanja tzv. maksmin i minimaks strategije duopolista primjenom teorije

igara

105. Igra sa sumom različitom od nule u analizi oligopola

106. Osobitosti tržišta monopolističke konkurencije

107. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u kratkom roku

108. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u dugom roku

109. Chamberlinova analiza ravnoteže skupine poduzeća u uvjetima monopolističke

konkurencije

110. Mjerenje monopolske moći

111. Određivanje cijena maržom na troškove

112. Određivanje transfernih cijena u slučaju nepostojanja vanjskog tržišta poluproizvoda

113. Vrste politike cijena

114. Kratkoročna krivulja potražnje za a-tim inputom ako je input a jedini varijabilni

input u uvjetima savršene konkurencije na obje strane tržišta

115. Monopolistova krivulja potražnje za a-tim inputom na tržištu savršene

konkurencije kada  je input a jedini varijabilni input i monopolistička eksploatacija

116. Ravnoteža monopsona na strani nabave činitelja a savršene konkurencije na strani

prodaje proizvoda i monopsonistička eksploatacija

117. Određivanje kupoprodajnih cijena i količina danog činitelja proizvodnje u

uvjetima bilateralnog monopola

118. Pregovaranje monopsoniste i monopoliste

119. Specifičnosti izvođenja krivulje ponude rada pojedinca i tržišne krivulje ponude

rada

120. Diskriminacija na tržištu rada i efekti diskriminacije

121. Nominalna cijena dionica,  tržišna cijena dionica i   temeljni koncept valutiranja

vrijednosnih papira

122. Teorija modernog portfelja

123. Određivanje rente u uvjetima konkurencije i cijena zemlje

124. Objašnjenje različitosti visina rente na različitim tržištima

125. Izbor odluke u uvjetima neizvjesnosti

126. Dorada modela vrednovanja poduzeća obzirom na rizik

127. Aukcije

128. Tri metode nabave inputa

129. Problem osiguranja maksimalnog zalaganja radnika i sustavi poticaja

130. Pareto efikasnost

131. Teorija drugog nasuprot prvog najboljeg alokacijskog rješenja

132. Asimetrična obaviještenost i tržišna selekcija

133. Nesavršenost tržišta kao rezultat nepostojanja pretpostavki njegova učinkovitoga

djelovanja

134. Tržišni neuspjesi

135. Angažiranost države u gospodarstvu i ograničenja u vođenju ekonomske politike

LITERATURA:

Benić, Đ.,  Mikroekonomija: menadžerski pristup, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

EKONOMSKI FAKULTET

ZAGREB

Prof.dr.sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA

TEME SEMINARSKIH RADOVA, LJETNI SEMESTAR 2014. / 2015.

 1. Cjenovna i lučna elastičnost potražnje
 2. Unakrsna elastičnost potražnje
 3. Dohodovna elastičnost potražnje
 4. Ovisnost odnosa promjene cijene i ukupnog prihoda o cjenovnoj elastičnosti potražnje
 5. Uporaba elastičnosti u menedžerskom odlučivanju
 6. Cjenovna elastičnost ponude
 7. Ravnoteža i njena stabilnost
 8. Walrasovska i marshallovska stabilnost
 9. Ravnoteža i interakcija ponude i potražnje
 10. Zakon opadajuće granične korisnosti – primjer
 11. Ukupna, granična korisnost i ravnoteža potrošača
 12. Izvođenje krivulje potražnje iz krivulje granične korisnosti – primjer
 13. Potrošačev višak – primjer
 14. Krivulja indiferencije, granična stopa supstitucije i potrošačeva ravnoteža – primjer
 15. Krivulja odnosa dohotka i potrošnje i Engelova krivulja – primjer
 16. Krivulja odnosa cijene i potrošnje i izvođenje krivulje potražnje iz PCC – primjer
 17. Efekt dohotka i efekt supstitucije
 18. Ravnoteža potrošača prema Lancasterovom pristupu – potražnja za obilježjima
 19. Izbor potrošača u vremenskoj dimenziji
 20. Izbor potroašača na tržištu trajnih dobara
 21. Značaj donošenja odluka o investiranju, financiranju i dividendi
 22. Model maksimizacije profita
 23. Model maksimizacije prihoda
 24. Model maksimizacije korisnosti
 25. Model maksimizacije rasta
 26. Elastičnost u proizvodnji
 27. Konstantni, rastući i opadajući prinosi na opseg
 28. Proizvodnja u kratkom roku – primjer
 29. Proizvodnja u dugom roku – primjer
 30. Ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda – primjer
 31. Točka pokrića troškova i poslovna poluga – analiza slučaja
 32. Odnos između proizvodne funkcije i krivulja troškova
 33. SR ravnoteža poduzeća savršene konkurencije – primjer preko ukupnih i graničnih veličina.
 34. LR ravnoteža poduzeća savršene konkurencije – slučajevi industrije s konstantnim, rastućim i opadajućim troškovima
 35. Monopol: kratkoročna i dugoročna analiza
 36. Reguliranje monopola
 37. Ravnoteža multitvorničkog monopola – primjer
 38. Monopolska diskriminacija cijena III. stupnja – primjer
 39. Monopolska diskriminacija cijena II. stupnja – primjer
 40. Monoplska diskriminacija cijena I. stupnja – primjer
 41. Cournotov, Bertrandov i Edgeworthov model
 42. Model cjenovnog vodstva
 43. Prelomljena krivulja potražnje – primjer, nastanak i kritike modela
 44. Model dominantnog poduzeća – primjer
 45. SR određivanje cijene i količine proizvodnje u monopolističkoj konkurenciji
 46. LR određivanje cijene i količine proizvodnje u monopolističkoj konkurenciji
 47. Chamberlinov model
 48. Mjerenje monopolske moći: koncentracija industrije i ostvarenja profita
 49. Teorija igara u analizi oligopola – mogućnosti i kritike
 50. Igre sa sumom različitom od nule i zatvorenikova dilema
 51. Određivanje cijene inputa u slučaju jednog varijabilnog inputa – savršena konkurencija i na tržištu inputa i na tržištu outputa – primjer
 52. Određivanje cijene inputa i monopolistička eksploatacija u slučaju savršene konkurencije na tržištu inputa i monopola na tržištu outputa – primjer
 53. Ravnoteža monopsona i monopsonistička eksploatacija – primjer
 54. Bilateralni monopol – određivanje cijene i količine, pregovaranje – primjer
 55. Izbor odluke u uvjetima neizvjesnosti
 56. Aukcije
 57. Tri metode nabave inputa
 58. Problem osiguranja maksimalnog zalaganja radnika i sustavi poticaja
 59. Teorija prvog i drugog najboljeg alokacijskog rješenja
 60. Tržišni neuspjesi

LITERATURA

Babić, M., Mikroekonomska analiza, V. izdanje, MATE, Zagreb, 2000.

Benić, Đ. Mikroekonomija: menadžerski pristup, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Benić, Đ., Osnove ekonomije, IV izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Besanko, D., Braeutigam, R., R., Microeconomics – An Integrated Approach, John Wiley &

Sons, New York, 2000

Frank, R., H., Microeconomics and Behavior, Sixth Edition, McGraw-Hill, /Irwin, Boston,

2006

Jurin, S., Šohinger, J., Teorija tržišta i cijena, Globus, Zagreb, 1990.

Koutsoyiannis, A., Moderna mikroekonomika, II. izdanje, MATE, Zagreb, 1996.

Nicholson, W., Intermediate Microeconomics and Its Application, Eight Edition, The Dryden

Press, Fort Worth, 2000

Pavić, I., Benić, Đ., Hashi, I., Mikroekonomija, III. izdanje, Ekonomski fakultet, Split, 2009.

Pervan, M., Mikroekonomija – zbirka zadataka, III.izdanje, Ekonomski fakultet, Split, 2013.

Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L., Mikroekonomija, V. izdanje, MATE, Zagreb, 2005.

Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L., Microeconomics, 7th Edition, Pearson Education, Upper Saddle River,

USA, 2009.

Salvatore, D., Ekonomija za menedžere u svjetskoj privredi, II. izdanje, MATE, Zagreb, 1994.

Salvatore, D., Theory and Problems of Managerial Economics, McGraw-Hill, New York,

1989

Salvatore, D., Microeconomic Theory – Theory and Problems, Third Edition, McGraw-Hill,

New York, 1992

Varian, H., R., Intermediate Microeconomics – A Modern Approach, Seventh Edition, W.W.

Norton & Company, New York, 2006

REZULTATI KOLOKVIJA I. IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA OD 23. 04. 2015.

POLOŽILI SU:

 1. Jačmenica Diana dovoljan (2)
 2. Kajkara Marin dovoljan (2)
 3. Kavali Zurovac Karlo dovoljan (2)
 4. Kvaternik Josipa dovoljan (2)
 5. Slišković Marko dovoljan (2)
 6. Slunjski Ivan dobar (3)
 7. Stapar Sven dovoljan (2)
 8. Starčević Mislav vrlo dobar (4)
 9. Tomek Mario dovoljan (2)
 10. Tonejc Edi dovoljan (2)
 11. Topić Crnoja Matea dobar (3)
 12. Torbarina Karla vrlo dobar (4)
 13. Totaj Denis izvrstan (5)
 14. Troha Ernest dovoljan (2)
 15. Trstenjak Petar izvrstan (5)
 16. Tucman Dina dovoljan (2)
 17. Tunjić Ana izvrstan (5)
 18. Turac Josipa dobar (3)
 19. Turudić Ayton dobar (3)
 20. Ukalović Lucia izvrstan (5)
 21. Ušljebrka Anamarija dovoljan (2)
 22. Uzelac Vanja vrlo dobar (4)
 23. Validžić Matea dobar (3)
 24. Vandekar Nika dovoljan (2)
 25. Vasilj Ana izvrstan (5)
 26. Veselinović Veronika dobar (3)
 27. Vešligaj Matea dobar (3)
 28. Vitorac Ratko dovoljan (2)
 29. Vodenac Ivan dovoljan (2)
 30. Vrbanić Petra vrlo dobar (4)
 31. Vrbat Bernarda dovoljan (2)
 32. Vrbić Nikolina izvrstan (5)
 33. Vrdoljak Tea vrlo dobar (4)
 34. Vričko Josipa vrlo dobar (4)
 35. Vrlec Filip dovoljan (2)
 36. Vučajnik Tihana dovoljan (2)
 37. Vučković Ivana vrlo dobar (4)
 38. Vulelija Antonija dovoljan (2)
 39. Zaller Dorotea vrlo dobar (4)
 40. Zeljko Luka dovoljan (2)
 41. Zemljić Marta dobar (3)
 42. Zgurić Ana vrlo dobar (4)
 43. Zidar Zvonimir dobar (3)
 44. Zovko Andrea vrlo dobar (4)
 45. Zrilić Ana dobar (3)
 46. Zubak Petar (dovoljan (2)
 47. Zubanović Robert  dobar (3)
 48. Živković Hrvoje dobar (3)
 49. Žlebečić Nikolina dovoljan (2)
 50. Županić Magdalena dobar (3)
 51. Žura Dora dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje  uratke 30. travnja 2015. u 9,30 dvorana 1.

Zagreb – Dubrovnik, 25. travnja 2015.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI KOLOKVIJA II. IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA OD 21. 05. 2015.

POLOŽILI SU:

 1. Jačmenica Diana dovoljan (2)
 2. Kajkara Marin dovoljan (2)
 3. Kavali Zurovac Karlo dovoljan (2)
 4. Slišković Marko dovoljan (2)
 5. Slunjski Ivan dobar (3)
 6. Starčević Mislav vrlo dobar (4)
 7. Topić Crnoja Matea dobar (3)
 8. Torbarina Karla  dovoljan (2)
 9. Totaj Denis vrlo dobar (4)
 10. Trstenjak Petar vrlo dobar (4)
 11. Tucman Dina dovoljan (2)
 12. Turac Josipa dovoljan (2)
 13. Turudić Ayrton dovoljan (2)
 14. Ukalović Lucia vrlo dobar (4)
 15. Ušljebrka Anamarija dovoljan (2)
 16. Uzelac Vanja dovoljan (2)
 17. Validžić Matea dovoljan (2)
 18. Vandekar Nika dovoljan (2)
 19. Vasilj Ana izvrstan (5)
 20. Veselinović Veronika izvrstan (5)
 21. Vešligaj Matea dovoljan (2)
 22. Vitorac Ratko dovoljan (2)
 23. Vodenac Ivan dovoljan (2)
 24. Vrbanić Petra dobar (3)
 25. Vrbat Bernarda dovoljan (2)
 26. Vrbić Nikolina vrlo dobar (4)
 27. Vrdoljak Tea dobar (3)
 28. Vričko Josipa dobar (3)
 29. Vrlec Filip dovoljan (2)
 30. Vučajnik Tihana dobar (3)
 31. Vučković Ivana vrlo dobar (4)
 32. Zaller Dorotea izvrstan (5)
 33. Zeljko Luka dovoljan (2)
 34. Zemljić Marta dovoljan (2)
 35. Zgurić Ana dobar (3)
 36. Zovko Andrea vrlo dobar (4)
 37. Zrilić Ana vrlo dobar (4)
 38. Zubak Petar  dovoljan (2)
 39. Zubanović Robert dobar (3)
 40. Živković Hrvoje dovoljan (2)
 41. Žlebečić Nikolina dobar (3)
 42. Županić Magdalena dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje  uratke 28. svibnja 2015. u 08,00 sati dvorana 1.

Zagreb – Dubrovnik, 23. svibnja 2015.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA POLOŽENOG PREKO KOLOKVIJA 2014. / 2015.

POLOŽILI SU:

 1. Jačmenica Diana dovoljan (2)
 2. Kajkara Marin dovoljan (2)
 3. Kavali Zurovac Karlo dovoljan (2)
 4. Slišković Marko dovoljan (2)
 5. Slunjski Ivan dobar (3)
 6. Starčević Mislav vrlo dobar (4)
 7. Topić Crnoja Matea dobar (3)
 8. Torbarina Karla  dobar (3)
 9. Totaj Denis izvrstn (5)
 10. Trstenjak Petar izvrstan (5)
 11. Tucman Dina dovoljan (2)
 12. Turac Josipa dobar (3)
 13. Turudić Ayrton dobar (3)
 14. Ukalović Lucia izvrstan (5)
 15. Ušljebrka Anamarija dovoljan (2)
 16. Uzelac Vanja dobar (3)
 17. Validžić Matea dobar (3)
 18. Vandekar Nika dovoljan (2)
 19. Vasilj Ana izvrstan (5)
 20. Veselinović Veronika vrlo dobar (4)
 21. Vešligaj Matea dobar (3)
 22. Vitorac Ratko dovoljan (2)
 23. Vodenac Ivan dovoljan (2)
 24. Vrbanić Petra vrlo dobar (4)
 25. Vrbat Bernarda dovoljan (2)
 26. Vrbić Nikolina izvrstan (5)
 27. Vrdoljak Tea vrlo dobar (4)
 28. Vričko Josipa vrlo dobar (4)
 29. Vrlec Filip dovoljan (2)
 30. Vučajnik Tihana dobar (3)
 31. Vučković Ivana vrlo dobar (4)
 32. Zaller Dorotea izvrstan (5)
 33. Zeljko Luka dovoljan (2)
 34. Zemljić Marta dobar (3)
 35. Zgurić Ana vrlo dobar (4)
 36. Zovko Andrea vrlo dobar (4)
 37. Zrilić Ana vrlo dobar (4)
 38. Zubak Petar  dovoljan (2)
 39. Zubanović Robert dobar (3)
 40. Živković Hrvoje dobar (3)
 41. Žlebečić Nikolina dobar (3)
 42. Županić Magdalena dobar (3)

Zagreb – Dubrovnik, 23. svibnja 2015.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA OD 08. 06. 2015.

POLOŽILI SU:

 1. Dora Žura vrlo dobar (4)
 2. Andrea Jelonjić vrlo dobar (4)
 3. Zvonimir Zidar dovoljan (2)
 4. Josip Vlašić dovoljan (2)
 5. Ernest Troha dobar (3)
 6. Lorena Ujević dovoljan (2)
 7. Ana Tunjić izvrstan (5)
 8. Ema Kevrić dovoljan (2)
 9. Petra Vrčić dovoljan (2)

Ocjene će se upisati 11. lipnja 2015. u 09,30 sati kabinet 317. U isto vrijeme studenti mogu dobiti na uvid svoje ispitne uratke. Ispit pred povjerenstvom održat će se 11. lipnja 2015. u 10,00 sati kabinet 317.

Zagreb – Dubrovnik, 11. lipnja 2015.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA OD 18. 06. 2015.

POLOŽILI SU:

 1. Maja Kontek dovoljan (2)
 2. Dora Zakšek dobar (3)
 3. Nikola Nauković dovoljan (2)
 4. Robert Tonković dobar (3)
 5. Anica Živko dobar (3)
 6. Adriana Karačić dovoljan (2)
 7. Iva Tomić dovoljan (2)
 8. Antonija Vulelija dovoljan (2)
 9. Lucija Vlašić dovoljan (2)
 10. Laura Verk dobar (3)
 11. Sarah Zefić vrlo dobar (4)
 12. Marinela Žugaj dobar (3)
 13. Zvonimir Zidar dobar (3)
 14. Mario Tomek dobar (3)
 15. Sanja Lacić dovoljan (2)  +  ispit pred povjerenstvom

Ocjene će se upisati 19. lipnja 2015. u 09,00 sati kabinet 317. U isto vrijeme studenti mogu dobiti na uvid svoje ispitne uratke. Ispiti pred povjerenstvom održat će se 19. lipnja 2015. u 09,30 sati kabinet 317.

Zagreb – Dubrovnik, 19. lipnja 2015.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA OD 08. 09. 2015.

POLOŽILI SU:

 1. Dorotea Turčin dovoljan (2)
 2. Ivana Šamarija dovoljan (2)
 3. Adriana Radman dovoljan (2)
 4. Katica Tunjić dobar (3)
 5. Ivan Sever dovoljan (2)
 6. Viktor Vukelić dovoljan (2)
 7. Martina Žiger dobar (3)
 8. Filip Tomašek dovoljan (2)

Ocjene će se upisati 10. rujna 2015. u 09,30 sati kabinet 317. U isto vrijeme studenti mogu dobiti na uvid svoje ispitne uratke.

Zagreb, 10. rujna 2015.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA OD 18. 09. 2015.

POLOŽILI SU:

 1. Anđela Zdrilić dovoljan (2)
 2. Filip Severin dovoljan (2)
 3. Mislav Stipić dovoljan (2)
 4. Danijel Vračar dovoljan (2)
 5. Robert Tokić dovoljan (2)
 6. Nikolina Zeba dovoljan (2)
 7. Josip Trlin dovoljan (2) + ispit pred povjerenstvom
 8. Lana Matanić dovoljan (2) + ispit pred povjerenstvom

Ocjene će se upisati 21. rujna 2015. u 10,30 sati kabinet 317. U isto vrijeme studenti mogu dobiti na uvid svoje ispitne uratke. Ispiti pred povjerenstvom održat će se 21. rujna 2015. godine u 11,00 sati kabinet 317.

Zagreb, 21. rujna 2015.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA OD 28. 09. 2015.

POLOŽILI SU:

 1. Jelena Tomić dobar (3)
 2. Lucija Vukšić dovoljan (2)
 3. Antonija Mesarić vrlo dobar (4)
 4. Martina Tušek dovoljan (2)
 5. Renata Soldo dovoljan (2)

Ocjene će se upisati 28. rujna 2015. u 10,15 sati, kabinet 317. U isto vrijeme studenti mogu dobiti na uvid svoje ispitne uratke. Ispiti pred povjerenstvom održat će se 28. rujna 2015. u 10,30 sati kabinet 317.

Zagreb, 28. rujna 2015.

Prof. dr. sc. Đuro Benić