RSS

MAKROEKONOMIJA

Print

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof.dr.sc. Đuro Benić

MAKROEKONOMIJA

PLAN PREDAVANJA, LJETNI SEMESTAR 2017. / 2018.

DATUM

TEMA(E)

20. veljače 2018.

Uvodno predavanje; definiranje i metodologija makroekonomije

27. veljače 2018.

Osnovne makroekonomske varijable; kružni tok

06. ožujka 2018.

Tržište dobara: potrošnja; štednja; investicije; državna potrošnja; ravnoteža; očekivanja i tržište dobara

13. ožujka 2018.

Financijsko tržište: potražnja i ponuda novca; ravnoteža na  financijskom tržištu i određenost kamatne stope

20. ožujka 2018.

IS-LM model i učinci monetarne i fiskalne politike

27. ožujka 2018.

Tržište rada: ravnoteža, nezaposlenost i Okunov zakon

03. travnja 2018.

Opća ravnoteža u AD-AS modelu i učinci monetarne i fiskalne politike

10. travnja 2018.

Poslovni ciklusi

17. travnja 2018.

Inflacija i Phillipsova krivulja; KOLOKVIJ I.

24. travnja 2018.

Različiti pristupi ekonomskoj stabilizaciji; ograničenja i mogućnosti makroekonomske politike

08. svibnja 2018.

Makroekonomski efekti međunarodne trgovine i devizni tečajevi.

IS-LM model otvorenog gospodarstva i učinci monetarne i fiskalne politike

15. svibnja 2018.

Određenost gospodarskog rasta. Harrod-Domarov model

22. svibnja 2018.

Neoklasični model rasta; modeli endogenog rasta; KOLOKVIJ II.

29. svibnja 2018.

Završno predavanje, odgovori na pitanja i potpisi

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

MAKROEKONOMIJA

Ispitna pitanja u ak. g. 2017. / 2018.

 1. Što je makroekonomija?
 2. Mikroekonomske osnove makroekonomije
 3. Klasični nasuprot kejnzijanskom pristupu
 4. Potrošna i dohodovna strana bruto domaćeg proizvoda
 5. Odnosi između GDP, GNP, GNI, NDP, NI, PI i DI
 6. Privatna, državna i nacionalna štednja
 7. Nominalna, realna i očekivana realna kamatna stopa
 8. Kružni tok otvorenog gospodarstva
 9. Funkcija potrošnje
 10. Funkcija štednje
 11. Funkcije potrošnje i štednje ovisno o sustavima oporezivanja
 12. APC, APS i mogući grafički prikazi funkcija potrošnje i štednje
 13. Izračunavanje i kretanje MPC i MPS u slučaju povećanja dohotka
 14. Bruto privatne domaće investicije
 15. Glavne determinante investicija
 16. Funkcija investicija
 17. Određivanje željene razine kapitala
 18. Veza između željene razine kapitala i investicija
 19. Državna potrošnja kao sastavnica agregatne potražnje
 20. Ravnoteža na tržištu dobara temeljem jednakosti agregatne potražnje i outputa
 21. Matematički prikaz ravnotežnog outputa u dvo- i trosektorskom modelu
 22. Načelo multiplikatora u makroekonomskoj analizi
 23. Ravnoteža na tržištu dobara temeljem jednakosti dodataka i gubitaka iz kružnog toka
 24. Grafički prikazi ravnoteže na tržištu dobara
 25. Tekući dohodak, očekivanja i potrošnja
 26. Prednosti i nedostatci teorije dalekovidne potrošnje
 27. Od jednostavne do složene funkcije investicija
 28. Sličnosti i razlike između potrošnje i investicija
 29. Novac: definiranje, razvoj, koncepti i funkcije
 30. Novac i nemonetarna imovina
 31. Potražnja za novcem i činitelji koji utječu na potražnju za novcem
 32. Brzina optjecaja i potrebna masa novca
 33. Ponuda novca i novčani multiplikator
 34. Ravnoteža na financijskom tržištu i određenost kamatne stope
 35. IS-LM model: okvir za makroekonomsku analizu
 36. Izvođenje IS krivulje
 37. Izvođenje LM krivulje
 38. Grafički prikaz i objašnjenje ravnoteže u IS-LM modelu
 39. Output pune zaposlenosti i opća ravnoteža s tržištem rada u IS-LM modelu
 40. Monetarna politika: obilježja, vrste i instrumenti
 41. Monetarna politika: učinak likvidnosti, učinak dohotka i ukupan učinak dohotka
 42. Monetarna politika u posebnim slučajevima: okomita i vodoravna LM krivulja;  okomita IS krivulja
 43. Fiskalna politika: obilježja, vrste i instrumenti
 44. Multiplikator poreza nasuprot multiplikatoru javnih rashoda
 45. Crowding-out učinak i učinak dohotka fiskalne politike
 46. Fiskalna politika u posebnim slučajevima: okomita i vodoravna LM krivulja; okomita IS krivulja
 47. Učinci različitog miksa monetarne i fiskalne politike
 48. Potražnja za radom poduzeća i agregatna potražnja za radom
 49. Ponuda rada pojedinca i agregatna ponuda rada
 50. Ravnoteža na tržištu rada: klasični i kejnzijanski pristup
 51. Stopa nezaposlenosti, vrste nezaposlenosti i razlozi nezaposlenosti
 52. Nezaposlenost i output: Okunov zakon
 53. Agregatna potražnja: temeljna obilježja, izvođenje AD krivulje i funkcija AD
 54. Agregatna ponuda: temeljna obilježja, izgled AS krivulje i funkcija AS
 55. Izvođenje krivulje agregatne ponude
 56. Dugoročna i kratkoročna ravnoteža u AD-AS modelu
 57. Klasični AD-AS model
 58. Kejnzijanski AD-AS model
 59. Učinci fiskalne politike u AD-AS modelu
 60. Učinci monetarne politike u AD-AS modelu
 61. Obilježja i izvori poslovnih ciklusa
 62. Monetarne teorije, teorija inovacija i političke teorije poslovnih ciklusa
 63. Teorija kumulativnog djelovanja multiplikatora i akceleratora
 64. Teorija ravnotežnih poslovnih ciklusa
 65. Teorija realnog poslovnog ciklusa nasuprot novim kejnzijanskim teorijama
 66. Inflacija: mjerenje, klasificiranje i učinci.
 67. Inflacijski porez
 68. Teorija inflacije potražnje
 69. Teorija inflacije troškova
 70. Teorija strukturne inflacije
 71. Suzbijanje inflacije potražnje
 72. Suzbijanje inflacije troškova
 73. Suzbijanje strukturne inflacije
 74. Odnos između inflacije i nezaposlenosti
 75. Kratkoročna i dugoročna Phillipsova krivulja
 76. Primjena Phillipsove krivulje i problem slampflacije
 77. Klasičan pristup ekonomskoj stabilizaciji
 78. Kejnzijanski pristup ekonomskoj stabilizaciji
 79. Neoklasična sinteza i nova neoklasična sinteza
 80. Monetaristički pristup ekonomskoj stabilizaciji
 81. Teorija racionalnih očekivanja i ekonomska stabilizacija
 82. Ekonomika ponude i ekonomska stabilizacija
 83. Opća ograničenja u vođenju makroekonomske politike
 84. Vremenska konzistentnost i implikacije na makroekonomsku politiku
 85. Transparentnost središnje banke: da ili ne?
 86. Ciljana inflacija kao nominalno sidro
 87. Nova uloga fiskalne politike
 88. Ravnoteža otvorenog gospodarstva: makroekonomski efekti međunarodne trgovine
 89. Suficit i deficit u međunarodnoj trgovini
 90. Postizanje ravnoteže otvorenog gospodarstva preko gubitaka i dodataka kružnom toku
 91. Računi bilance plaćanja
 92. Devizno tržište i različiti sustavi deviznih tečajeva
 93. Nominalni i realni devizni tečaj, aprecijacija i deprecijacija
 94. IS-LM model otvorenog gospodarstva
 95. Gospodarski rast i gospodarski razvoj
 96. Klasični pristup teoriji gospodarskog rasta
 97. Jednadžba gospodarskog rasta
 98. Stanovništvo – izvor gospodarskog rasta
 99. Akumulacija kapitala – izvor gospodarskog rasta

100. Tehnološki napredak – izvor gospodarskog rasta

101. Ekstenzivni i intenzivni gospodarski rast

102. Harrodov model

103. Domarov model

104. Neoklasični model rasta

105. Modeli endogenog rasta.

Literatura:

Đ. Benić, Makroekonomija, Školska knjiga, Zagreb, 2016.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

MAKROEKONOMIJA

Teme pristupnih radova u ak. g. 2017. / 2018.

 1. Odnos između funkcije potrošnje i funkcije štednje
 2. Određenost i funkcija investicija
 3. Teorija dalekovidne potrošnje
 4. Od jednostavne do složene funkcije investicija
 5. Sličnosti i razlike između potrošnje i investicija
 6. Potražnja, ponuda novca i ravnoteža na financijskom tržištu
 7. Očekivanja i financijsko tržište
 8. Grafički prikaz i objašnjenje ravnoteže u IS-LM modelu
 9. Učinak likvidnosti i učinak dohotka monetarne politike
 10. Crowding-out učinak kod porasta državne potrošnje
 11. Ovisnost učinka fiskalne politike o nagibima IS i LM krivulja
 12. Monetarna i fiskalna politika u slučajevima okomite i vodoravne LM krivulje i okomite IS krivulje
 13. Potražnja za radom poduzeća i agregatna potražnja za radom
 14. Ponuda rada pojedinca i agregatna ponuda rada
 15. Razlozi nezaposlenosti i Okunov zakon
 16. Klasični AD-AS model
 17. Kejnzijanski AD-AS model
 18. Suzbijanje inflacija potražnje, troškova i strukturne inflacije
 19. Razvoj teorije o odnosu između inflacije i nezaposlenosti
 20. Klasični i kejnzijanski pristup ekonomskoj stabilizaciji
 21. Ekonomska stabilizacija: monetaristički pristup i teorija racionalnih očekivanja
 22. Ekonomika ponude i ekonomska stabilizacija
 23. Problem transparentnosti središnje banke
 24. Problem vremenske konzistentnosti i ciljana inflacija kao nominalno sidro
 25. Monetarne teorije i teorija inovacija u objašnjenju poslovnih ciklusa
 26. Političke teorije poslovnih ciklusa
 27. Teorija ravnotežnih poslovnih ciklusa
 28. Teorija realnog poslovnog ciklusa nasuprot novim kejnzijanskim teorijama
 29. Teorija kumulativnog djelovanja multiplikatora i akceleratora
 30. Devizno tržište i određivanje deviznih tečajeva
 31. Nominalni i realni devizni tečaj
 32. IS-LM model otvorenog gospodarstva
 33. Fiskalna i monetarna politika u otvorenom gospodarstvu
 34. Stanovništvo kao izvor gospodarskog rasta
 35. Akumulacija kapitala kao izvor gospodarskog rasta
 36. Tehnološki napredak i intenzivni gospodarski rast
 37. Harrodov model
 38. Domarov model
 39. Neoklasični model rasta
 40. Modeli endogenog rasta

Literatura:

A. B. Abel, B. S. Bernanke, D. Croushore, Macroeconomics, Seventh Edition, Prentice Hall, 2010

M. Babić, Makroekonomija, XV. izdanje, MATE, Zagreb, 2007.

M. Babić, A. Babić, Međunarodna ekonomija, VI. izdanje, MATE, Zagreb, 2003.

Đ. Benić, Makroekonomija, Školska knjiga, Zagreb, 2016.

Đ. Benić, Načela makroekonomije, Školska knjiga, Zagreb, 2015.

Đ. Benić, Osnove ekonomije, IV. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

O. Blanchard, Makroekonomija, V. izdanje, MATE, Zagreb, 2011.

M. Burda, C. Wyplosz., Macroeconomics – A European Text, Fourth Edition, Oxford University Press, 2005

R. E. Hall, J. B. Taylor, D. Papell, Macroeconomics: Theory, Performance, and Policy, Sixth Revised Edition, W. W. Norton & Company, New York, 2011

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers, New York, 2006

P. R. Krugman, M. Obstfeld, Međunarodna ekonomija: Teorija i ekonomska politika, VII. izdanje, MATE, Zagreb, 2009.

N. G: Mankiw, Macroeconomics, Fifth Edition, Worth Publishers, New York, 2003

P. A. Samuelson, Interactions Between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration, Review of Economic Statistics, Vol. XXI, No. 2, May, 1939

R. M. Solow, A Contribution to the The­ory of Eco­no­mic Growth, The Qu­ar­terly Jo­ur­nal of Economics, Vol. 70, No. 1, February, 1956

REZULTATI KOLOKVIJA I. IZ PREDMETA MAKROEKONOMIJA OD 17. 04. 2018.

POLOŽILI SU:

 1. Adrian Batista dovoljan (2)
 2. Marija Benić 0243102502 vrlo dobar (4)
 3. Marija Benić 0275056129 vrlo dobar (4)
 4. Lucija Čizmić dovoljan (2)
 5. Antonia Gaćina dobar (3)
 6. Karmen Kordić dovoljan (2)
 7. Nikola Kristović dobar (3)
 8. Zdenka Nižić dovoljan (2)
 9. Mateo Kušić vrlo dobar (4)
 10. Patricija Njirić dobar (3)
 11. Anđela Obad dovoljan (2)
 12. Roko Obradović dobar (3)
 13. Helena Obuljen  vrlo dobar (4)
 14. Marija Pecotić vrlo dobar (4)
 15. Marijana Rajš dovoljan (2)
 16. Luka Šerić dobar (3)
 17. Tomislav Širić dobar (3)
 18. Ana Vatović dobar (3)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 24. travnja 2018. u 13,30 sati.

Dubrovnik, 23. travnja 2018.                                                  Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI KOLOKVIJA II. IZ PREDMETA MAKROEKONOMIJA OD 22. 05. 2018.

POLOŽILI SU:

 1. Helena Obuljen izvrstan (5)
 2. Marija Benić 0243102502 vrlo dobar (4)
 3. Roko Obradović dovoljan (2)
 4. Luka Šerić vrlo dobar (4)
 5. Antonia Gaćina dovoljan (2)
 6. Karmen Kordić vrlo dobar (4)
 7. Marija Pecotić izvrstan (5)
 8. Adrian Batista dovoljan (2)
 9. Anđela Obad dobar (3)
 10. Nikola Kristović dovoljan (2)
 11. Patricija Njirić izvrstan (5)
 12. Lucija Čizmič vrlo dobar (4)
 13. Ana Vatović dobar (3)
 14. Marija Benić 0275056129 vrlo dobar (4)
 15. Mateo Kušić izvrstan (5)
 16. Zdenka Nižić dobar (3)
 17. Marijana Rajš dovoljan (2)
 18. Tomislav Širić dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 29. svibnja 2018. u 12,00 sati.

Dubrovnik, 26. svibnja 2018.                                                  Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  MAKROEKONOMIJA POLOŽENOG PREKO KOLOKVIJA

POLOŽILI SU:

 1. Helena Obuljen izvrstan (5)
 2. Marija Benić 0243102502 vrlo dobar (4)
 3. Roko Obradović dobar (3)
 4. Luka Šerić vrlo dobar (4)
 5. Antonia Gaćina dobar (3)
 6. Karmen Kordić dobar (3)
 7. Marija Pecotić izvrstan (5)
 8. Adrian Batista dovoljan (2)
 9. Anđela Obad dobar (3)
 10. Nikola Kristović dobar (3)
 11. Patricija Njirić vrlo dobar (4)
 12. Lucija Čizmič dobar (3)
 13. Ana Vatović dobar (3)
 14. Marija Benić 0275056129 vrlo dobar (4)
 15. Mateo Kušić izvrstan (5)
 16. Zdenka Nižić dobar (3)
 17. Marijana Rajš dovoljan (2)
 18. Tomislav Širić dobar (3)

Dubrovnik, 26. svibnja 2018.                                                  Prof. dr. sc. Đuro Benić

MAKROEKONOMIJA 2017. / 2018.

Popis studenata koji su ispunili obveze i mogu pristupiti ispitu (bold)

Ukupno 25 -  predavanja i vježbi

Minimalno 19 -  predavanja i vježbi + pristupni rad

Anita Bakić 3

Mihaela Barišić (I) 0

Adrian Batista 21 P

Marija Benić 23 P

Marija Benić 23 P

Leon Bonovil 23 P

Stjepan Bošnjak 20 P

Anđela Brnić 17 P

Lora Bušković 1

Domagoj Crnčević 23 P

Lucija Čizmić 23 P

Daria Dobrašin 4

Ivan Dovranić 12

Nives Dravinec 20 P

Jelena Feregja (I) 0

Barbara Ficović (I) 0

Karmen Gače 22 P

Antonia Gaćina 20 P

Monika Galić 23 P

Marina Gluščević 25 P

Matea Herceg 18 P

Karmen Kordić 24 P

Nikola Kristović 21 P

Lana Kudrić 21 P

Mateo Kušić 25 P

Marina Lasić (I) 0 P

Mara Lujo 1 P

Žana Manenica 23 P

Anamarija Marić 20 P

Dolores Martić 22 P

Ankica Matić (I) 0

Mara Metković 24 P

Tomislav Mikulić 18 P

Tereza Musladin 0

Zdenka Nižić 21 P

Patricija Njirić 20 P

Anđela Obad 19 P

Roko Obradović 21 P

Helena Obuljen 23 P

Amar Omerčahić 21 P

Marija Pecotić 22 P

Anđela Perić 0

Ani Pijević 1 P

Marija Pijević 19 P

Nikolina Pleština 23 P

Nikolina Prčan 22 P

Petra Prohaska 19 P

Marijana Rajš 18 P

Andrija Srna 5 P

Nikola Šakić 19 P

Luka Šerić 16 P

Valentina Šibalić 4 P

Angelina Šijaković 22 P

Maria Šimunović 22 P

Tomislav Širić 16 P

Petra Tomić 21 P

Ana Vatović 22 P

Sanda Volarević 22 P

Matej Vuličević 21 P

Dubrovnik, 29. svibnja 2018.

Prof. dr. sc. Đuro Benić