RSS

MAKROEKONOMIJA 1.

Print

MAKROEKONOMIJA 1.

Ispitna pitanja u ak.g. 2013. / 2014.

1. Što je makroekonomija

2. Mikroekonomske osnove makroekonomije

3. Makroekonomsko predviđanje

4. Pozitivna i normativna makroekonomska analiza

5. Makroekonomsko istraživanje, teorija i njeno testiranje

6. Zašto se makroekonomisti ne slažu

7. Odnos između GDP i GNP

8. Tri pristupa mjerenju GDP

9. Koncept neto ekonomskog blagostanja

10. Potrošna i dohodovna strana bruto domaćeg proizvoda

11. Odnosi između GDP, GNP, NNP, NI, PI i DI

12. Odnos između GNP i GNI

13. Nominalni i realni GDP

14. Kružni tijek u trosektorskom gospodarstvu

15. Dodatci i gubitci u kružnom tijeku: dvo-, tro- i četvero-sektorski model

16. Funkcija potrošnje

17. Funkcija potrošnje i sustavi oporezivanja

18. Teorija permanentnog dohotka i teorija životnog ciklusa u teoriji dalekovidne potrošnje

19. Funkcija potrošnje prema teoriji dalekovidne potrošnje

20. Prednosti i nedostatci teorije dalekovidne potrošnje

21. Funkcija štednje

22. Granične sklonosti potrošnji i štednji

23. Izračunavanje i kretanje MPC i MPS u slučaju povećanja dohotka

24. Bruto privatne domaće investicije

25. Glavne determinante investicija

26. Funkcija investicija

27. Od jednostavne do složenije funkcije investicija

28. Sličnosti i razlike između potrošnje i investicija

29. Agregatna potražnja

30. Činitelji utjecaja na AD i razlika između mikro- i makroekonomske krivulje potražnje

31. Agregatna ponuda

32. Klasičan pristup određenju nacionalnog dohotka i zaposlenosti

33. Postizanje ravnotežnog dohotka u kejnzijanskoj analizi

34. Klasični nasuprot kejnzijanskom pristupu određenju agregatnog outputa

35. Ravnoteža u dvosektorskom modelu gospodarstva

36. Ravnoteža u trosektorskom modelu gospodarstva

37. Ravnoteža otvorenog gospodarstva

38. Matematički prikaz ravnotežnog dohotka u dvo-, tro- i četverosektorskom modelu

39. Načelo multiplikatora

40. Multiplikator u zatvorenom i otvorenom gospodarstvu

41. Načelo akceleracije

42. Paradoks štedljivosti

43. Deflacijski jaz

44. Inflacijski jaz

45. Različiti koncepti definiranja novca

46. Osnovne funkcije novca

47. Potražnja za novcem

48. Potrebna masa novca u gospodarstvu

49. Mehanizam stvaranja novca

50. Multiplikator novca

51. Efekti kamatne stope na agregatnu potražnju

52. Nominalna i očekivana realna kamatna stopa

53. Ravnoteža na tržištu dobara i izvođenje IS krivulje

54. Ravnoteža na financijskom tržištu i izvođenje LM krivulje

55. Ravnoteža na tržištima dobara i novca (IS-LM)

56. Različiti pristupi ekonomskoj stabilizaciji

57. Klasičan pristup problematici vođenja ekonomske politike stabilizacije

58. Kejnzijanski pristup problematici vođenja ekonomske politike stabilizacije

59. Monetaristički pristup problematici vođenja ekonomske politike stabilizacije

60. Pristup ekonomike ponude ekonomskoj politici stabilizacije

61. Mjesto i uloga fiskalne politike u ekonomici ponude

62. Pristup teorije racionalnih očekivanja ekonomskoj politici stabilizacije

63. Vrste nezaposlenosti

64. Stopa nezaposlenosti

65. Razlozi nezaposlenosti u tržišnim gospodarstvima

66. Koncept prirodne stope nezaposlenosti

67. Pojam, vrste, mjerenje i efekti inflacije

68. Inflacija, stagflacija, incesija i slampflacija

69. Teorija inflacije potražnje

70. Teorija inflacije troškova

71. Teorija strukturne inflacije

72. Odnos između inflacije i nezaposlenosti

73. Kratkoročna i dugoročna Phillipsova krivulja

74. Suzbijanje inflacije potražnje

75. Suzbijanje inflacije troškova

76. Suzbijanje strukturne inflacije

77. Fiskalna politika: instrumenti i vrste

78. Mogući utjecaj fiskalne politike na agregatnu potražnju

79. Efekti mjera diskrecijske fiskalne politike na području javnih rashoda

80. Efekti mjera diskrecijske fiskalne politike na području poreza

81. Usporedba djelovanja smanjenja poreza i povećanja javnih rashoda

82. Multiplikator poreza

83. Ugrađeni ili automatski stabilizatori

84. Instrumenti monetarne politike

85. Mogući utjecaj monetarne politike na agregatnu potražnju

86. Ekspanzijska monetarna politika

87. Kontrakcijska monetarna politika

88. Unutrašnja i vanjska trgovina

89. Izvori međunarodne trgovine

90. Teorija apsolutnih i teorija komparativnih prednosti

91. Efekti carina i kvota i argumenti za njihovo uvođenje

92. Različiti sustavi deviznih tečajeva

93. Gospodarski rast i gospodarski razvoj

94. Klasični pristup teoriji rasta

95. Jednadžba gospodarskog rasta

96. Stanovništvo kao izvor gospodarskog rasta

97. Akumulacija kao izvor gospodarskog rasta

98. Tehnološki napredak kao izvor gospodarskog rasta

99. Ekstenzivni i intenzivni gospodarski rast

100. Modeliranje gospodarskog rasta

Literatura:

Benić, Đ., Makroekonomija, Školska knjiga, Zagreb, 2016.

Blanchard, O., Makroekonomija, V. izdanje, MATE, Zagreb, 2011.