RSS

MIKROEKONOMIJA

Print

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA

PLAN PREDAVANJA, ZIMSKI SEMESTAR 2017.  / 2018.

DATUM

TEMA(E)

09. listopada 2017.

Uvodno predavanje. Definiranje, cilj i funkcija mikroekonomske teorije. Pregled sadržaja kolegija.

16. listopada 2017.

Grafičko prikazivanje i modelski pristup. Metode izražavanja temeljnih kvantitativnih veza i odnosa – ukupna, prosječna i granična veličina.

23. listopada 2017.

Teorija potražnje. Teorija ponude. Parcijalna ravnoteža.

30. listopada 2017.

Problem optimizacije. Različiti pristupi problemu ponašanja potrošača. Teorija granične korisnosti. Teorija indiferencije I.

06. studenog 2017.

Teorija indiferencije II. Teorija otkrivene preferencije. Potražnja za obilježjima. Izbor u vremenskoj dimenziji.

13. studenog 2017.

Poduzeće: ciljevi, vrijednost i rizik. Alternativne teorije poduzeća. Teorija proizvodnje I.

20. studenog 2017.

Teorija proizvodnje II.

27. studenog 2017.

Analiza troškova.  Klasifikacije tržišnih struktura.

04. prosinca 2017.

KOLOKVIJ I.

11. prosinca 2017.

Savršena  konkurencija – ravnoteža na razini grane i poduzeća. Monopol.

18. prosinca 2017.

Oligopol i monopolistička konkurencija. Mjerenje monopolske moći.

08. siječnja 2018.

Tržište činitelja I.

15. siječnja 2018.

Tržište činitelja II. Ekonomija blagostanja. Asimetrična obaviještenost. Nesavršenosti tržišta..

22. siječnja 2018.

KOLOKVIJ II.

29. siječnja 2018.

Završno predavanje. Odgovori na pitanja i potpisi.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA

Ispitna pitanja u ak.god. 2017. / 2018.

1.    Model ponašanja potrošača

2.    Model ponašanja proizvođača

3.    Šest temeljnih stavova o odnosima između ukupne, prosječne i granične veličine

4.    Određivanje odgovarajuće krivulje granične veličine pomoću krivulje prosječne veličine

5.    Problem optimizacije: optimizacija s pomoću analize graničnih vrijednosti

6.    Definicija i zakon potražnje

7.    Činitelji utjecaja na potražnju i četiri razvojna oblika formulacije zakona potražnje

8.    Tri iznimke općeg zakona potražnje

9.    Pojam i mjerenje cjenovne elastičnosti potražnje

10.  Geometrijski metodi mjerenja cjenovne elastičnosti potražnje u jednoj točki

11.  Lučna elastičnost potražnje

12.  Ovisnost odnosa promjene cijene i ukupnog prihoda od prodaje nekog dobra o vrijednosti

koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje

13.  Unakrsna elastičnost potražnje

14.  Dohodovna elastičnost potražnje

15.  Opći zakon ponude i njegova iznimka

16.  Koeficijent cjenovne elastičnosti ponude

17.  Geometrijski metodi mjerenja cjenovne elastičnosti ponude u određenoj točki

18.  Lučna elastičnost ponude

19.  Ravnotežna cijena i ravnotežna količina.

20.  Walrasovska i marshallovska stabilna i nestabilna ravnoteža

21.  Učinci pomaka krivulje ponude i/ili potražnje na ravnotežu

22.  Prevaljivanje poreza i alokacijski gubitak

23.  Učinak poreza i elastičnost ponude i potražnje

24.  Objašnjenje ponašanja potrošača po teoriji granične korisnosti

25.  Izvođenje krivulje potražnje iz krivulje granične korisnosti i koncept potrošačevog viška

26.  Površina zajedničke korisnosti, svojstva krivulja indiferencije i zakon opadajuće

granične stope supstitucije

27.  Objašnjenje određenosti potrošačeve ravnoteže po teoriji indiferencije

28.  Premještanje potrošačeve ravnoteže u slučaju promjene cijene jednog dobra uz

nepromijenjenu cijenu drugog dobra i nepromijenjeni dohodak

29.  Premještanje potrošačeve ravnoteže u slučaju promjene veličine nominalnog

dohotka potrošača uz nepromijenjene cijene dobara.

30.  Izvođenje krivulje potražnje za jednim dobrom iz krivulje PCC

31.  Engelova krivulja – izvođenje i objašnjenje

32.  Hicksova metoda izdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije u ukupnom efektu

promjene cijene odnosnog dobra

33.  Slutskyeva metoda izdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije u ukupnom

efektu promjene cijene odnosnog dobra

34.  Osnovna ideja i kriteriji na kojima se temelji teorija otkrivene preferencije

35.  Izvođenje krivulje indiferencije iz otkrivene preferencije

36.  Potražnja za obilježjima u teoriji potrošnje

37.  Tri moguće ravnoteže potrošača u dinamičkoj analizi

38.  Cilj i vrijednost poduzeća

39.  Knjigovodstveni profit nasuprot ekonomskom

40.  Proizvodna funkcija: objašnjenje i grafički prikaz

41.  Cobb-Douglasova proizvodna funkcija

42.  Zakon opadajućih prinosa: objašnjenje i grafički prikaz

43.  Tri karakteristične zone proizvodnje

44.  Izokvante i granična stopa supstitucije jednog činitelja drugim

45.  Kombinacija utroška proizvodnih činitelja najnižeg troška u proizvodnji outputa

određene razine

46.  Ekonomski svrsishodno područje proizvodnje

47.  Učinci promjene cijene inputa na output

48.  Putanje ekspanzije proizvodnje u dugom i kratkom roku

49.  Određivanje optimalnog asortimana proizvodnje

50.  Troškovi proizvodnje u kratkom roku i geometrija odnosa između TC, TVC, TFC,

MC, ATC, AVC i AFC

51.  Tri značajne točke na krivulji graničnog troška

52.  Točka pokrića troškova

53.  Poslovna poluga i točka pokrića troškova

54.  Troškovi proizvodnje u dugom roku – odnos između krivulje LRTC i krivulja

SRTC, te krivulja SRATC i krivulje LRATC

55.  Ekonomija i disekonomija opsega

56.  Elastičnost ukupnih troškova

57.  Izvođenje krivulje ponude konkurentnog poduzeća u kratkom i dugom roku

58.  Model maksimizacije profita kao alternativna teorija poduzeća

59.  Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji prihoda

60.  Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji korisnosti

61.  Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji rasta

62.  Stackelbergova i Weintraubova klasifikacija tržišnih struktura

63.  Ravnoteža na razini grane u trenutnom, kratkom i dugom roku u uvjetima savršene

konkurencije

64.  Tri moguće normalne cijene u dugom roku

65.  Cobweb teorem

66.  Ukupni, prosječni i granični prihod poduzeća i kriterij maksimizacije njegove

dobiti u  uvjetima savršene konkurencije

67.  Ravnoteža poduzeća u kratkom roku u uvjetima savršene konkurencije

68.  Ravnoteža poduzeća u dugom roku u uvjetima savršene konkurencije

69.  Grafički prikaz ravnoteže u uvjetima monopola i Amoroso – Robinson formula

određenosti monopolske cijene

70.  Ravnoteža monopolističkog nasuprot konkurentskom poduzeću

71.  Ravnoteža monopola u dugom roku

72.  Ravnoteža multitvorničkog monopola

73.  Monopolska diskriminacija cijena trećeg stupnja

74.  Monopolska diskriminacija cijena drugog stupnja

75.  Monopolska diskriminacija cijena prvog stupnja

76.  Reguliranje monopola na razini prosječnog troška

77.  Reguliranje monopola porezima

78.  Cournotov model duopola – pretpostavke i rješenje u slučaju zajedničkog i u

slučaju samostalnog nastupa duopolista

79.  Bertrandov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

80.  Edgeworthov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

81.  Stackelbergova analiza prirode rivalstva duopola

82.  Teorija prelomljene krivulje potražnje

83.  Model prostorne distribucije poduzeća

84.  Model cjenovnog vodstva

85.  Model dominantnog poduzeća

86.  Model međusobnog sporazuma oligopolista

87.  Utvrđivanja tzv. maksmin i minimaks strategije duopolista primjenom teorije

igara

88.  Igra sa sumom različitom od nule u analizi oligopola

89.  Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u kratkom roku

90.  Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u dugom roku

91.  Chamberlinova analiza ravnoteže skupine poduzeća u uvjetima monopolističke

konkurencije

92.  Mjerenje monopolske moći

93.  Kratkoročna krivulja potražnje za a-tim inputom ako je input a jedini varijabilni

input u uvjetima savršene konkurencije na obje strane tržišta

94.  Monopolistova krivulja potražnje za a-tim inputom na tržištu savršene

konkurencije kada  je input a jedini varijabilni input i monopolistička eksploatacija

95.  Ravnoteža monopsona na strani nabave činitelja a savršene konkurencije na strani

prodaje proizvoda i monopsonistička eksploatacija

96.  Određivanje kupoprodajnih cijena i količina danog činitelja proizvodnje u

uvjetima bilateralnog monopola

97.  Pregovaranje monopsoniste i monopoliste

98.  Specifičnosti izvođenja krivulje ponude rada pojedinca i tržišne krivulje ponude

rada

99.  Nominalna cijena dionica,  tržišna cijena dionica i   temeljni koncept valutiranja

vrijednosnih papira

100. Teorija modernog portfelja

101. Određivanje rente u uvjetima konkurencije i cijena zemlje

102. Objašnjenje različitosti visina rente na različitim tržištima

103. Pareto efikasnost

104. Asimetrična obaviještenost i tržišna selekcija

105. Nesavršenost tržišta kao rezultat nepostojanja pretpostavki njegova učinkovitoga

djelovanja

Literatura:

Benić, Đ.,  Mikroekonomija: menadžerski pristup, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2017.

Ispitni rokovi:

28. 11. 2017. u 18,00; 06. 02. 2018. u 08,00; 10. 04. 2018. u 18,00; 05. 06. 2018. u 08,00; 19. 06. 2018. u 08,00; 28. 08. 2018. u 08,00;  11. 09. 2018. u 08,00 sati.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof.dr.sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA

TEME PRISTUPNIH – SEMINARSKIH RADOVA, ZIMSKI SEMESTAR 2017. / 2018.

 1. Cjenovna i lučna elastičnost potražnje
 2. Unakrsna elastičnost potražnje
 3. Dohodovna elastičnost potražnje
 4. Ovisnost odnosa promjene cijene i ukupnog prihoda o cjenovnoj elastičnosti potražnje
 5. Cjenovna elastičnost ponude
 6. Ravnoteža i njena stabilnost
 7. Ravnoteža i interakcija ponude i potražnje
 8. Ukupna, granična korisnost i ravnoteža potrošača
 9. Krivulja indiferencije, granična stopa supstitucije i potrošačeva ravnoteža – primjer
 10. Krivulja odnosa dohotka i potrošnje i Engelova krivulja – primjer
 11. Krivulja odnosa cijene i potrošnje i izvođenje krivulje potražnje iz PCC – primjer
 12. Efekt dohotka i efekt supstitucije
 13. Ravnoteža potrošača prema Lancasterovom pristupu – potražnja za obilježjima
 14. Izbor potrošača u vremenskoj dimenziji
 15. Model maksimizacije profita
 16. Model maksimizacije prihoda
 17. Model maksimizacije korisnosti
 18. Model maksimizacije rasta
 19. Konstantni, rastući i opadajući prinosi na opseg
 20. Proizvodnja u kratkom roku – primjer
 21. Proizvodnja u dugom roku – primjer
 22. Ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda
 23. Točka pokrića troškova i poslovna poluga
 24. SR ravnoteža poduzeća savršene konkurencije – primjer preko ukupnih i graničnih veličina.
 25. LR ravnoteža poduzeća savršene konkurencije
 26. Monopol: kratkoročna ravnoteža – primjer
 27. Ravnoteža monopola u dugom roku i  multitvornički monopol
 28. Monopolska diskriminacija cijena III. stupnja – primjer
 29. Monopolska diskriminacija cijena II. stupnja
 30. Monoplska diskriminacija cijena I. stupnja
 31. Reguliranje monopola
 32. Cournotov, Bertrandov i Edgeworthov model
 33. Model cjenovnog vodstva – primjer
 34. Prelomljena krivulja potražnje – nastanak i kritike modela
 35. Model dominantnog poduzeća
 36. Određivanje cijene i količine proizvodnje u monopolističkoj konkurenciji – primjer
 37. Chamberlinov model
 38. Teorija igara u analizi oligopola – mogućnosti i kritike
 39. Igre sa sumom različitom od nule i zatvorenikova dilema
 40. Određivanje cijene inputa u slučaju jednog varijabilnog inputa – savršena konkurencija i na tržištu inputa i na tržištu outputa – primjer
 41. Određivanje cijene inputa i monopolistička eksploatacija u slučaju savršene konkurencije na tržištu inputa i monopola na tržištu outputa – primjer
 42. Ravnoteža monopsona i monopsonistička eksploatacija – primjer
 43. Bilateralni monopol – određivanje cijene i količine, pregovaranje – primjer
 44. Teorija prvog i drugog najboljeg alokacijskog rješenja
 45. Tržišni neuspjesi

LITERATURA

Benić, Đ. Mikroekonomija: menadžerski pristup, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2017.

Benić, Đ., Osnove ekonomije, IV izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Besanko, D., Braeutigam, R., R., Microeconomics, Fifth Edition, Wiley, 2013

Frank, R., H., Microeconomics and Behavior, 9th Edition, McGraw-Hill, 2014

Koutsoyiannis, A., Moderna mikroekonomika, II. izdanje, MATE, Zagreb, 1996.

Mankiw, N., G., Principles of Microeconomics, 7th Edition, South-Western, 2014

Nicholson, W., Snyder, C., Intermediate Microeconomics and Its Application, 11th Edition,

South-Western, 2010

Perloff, J., M., Microeconomics, 7th Edition, Prentice Hall, 2014

Pervan, M., Mikroekonomija – zbirka zadataka, III.izdanje, Ekonomski fakultet, Split, 2013.

Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L., Mikroekonomija, V. izdanje, MATE, Zagreb, 2005.

Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L., Microeconomics, 8th Edition, Prentice Hall, 2012

Salvatore, D., Ekonomija za menedžere u svjetskoj privredi, II. izdanje, MATE, Zagreb, 1994.

Salvatore, D., Microeconomics: Theory and Applications, 5th Edition, Oxford University

Press, 2008

Salvatore, D., Microeconomics, Schaum’s Outlines, 4th Edition, McGraw-Hill, 2006

Varian, H., R., Intermediate Microeconomics – A Modern Approach, 9th Edition, W.W.

Norton & Company,  2014

REZULTATI KOLOKVIJA I. IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA OD 04. 12. 2017.

POLOŽILI SU:

 1. Patricija Njirić izvrstan (5)
 2. Nikola Kristović vrlo dobar (4)
 3. Helena Obuljen dobar (3)
 4. Anđela Obad dovoljan (2)
 5. Žana Manenica dovoljan (2)
 6. Monika Galić dovoljan (2)
 7. Nives Dravinec dovoljan (2)
 8. Marija Benić (0243102502) dovoljan (2)
 9. Adian Batista vrlo dobar (4)
 10. Nikolina Prčan dovoljan (2)
 11. Karmen Kordić dovoljan (2)
 12. Marija Benić (0275056129) dobar (3)
 13. Roko Obradović dovoljan (2)
 14. Luka Šerić dovoljan (2)
 15. Petar Vukas dovoljan (2)
 16. Mateo Kušić dovoljan (2)
 17. Marija Pecotić dovoljan (2)
 18. Zdenka Nižić dovoljan (2)
 19. Antonia Gaćina dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 18. prosinca 2017. u 13,30 sati.

Dubrovnik, 15. prosinca 2017.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI KOLOKVIJA II. IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA OD 22. 01. 2018.

POLOŽILI SU:

 1. Batista Adrian dobar (3)
 2. Benić Marija 0243102503 dobar (3)
 3. Benić Marija 0275056129 dobar (3)
 4. Dravinec Nives dovoljan (2)
 5. Gaćina Antonia dovoljan (2)
 6. Kordić Karmen dobar (3)
 7. Kristović Nikola dobar (3)
 8. Kušić Mateo dobar (3)
 9. Manenica Žana dovoljan (2)
 10. Nižić Zdenka vrlo dobar (4)
 11. Njirić Patricija dobar (3)
 12. Obad Anđela dobar (3)
 13. Obuljen Helena vrlo dobar (4)
 14. Pecotić Marija dovoljan (2)
 15. Prčan Nikolina dovoljan (2)
 16. Vukas Petar dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 29. siječnja 2018. u 12,30 sati.

Dubrovnik, 26. siječnja 2018.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  MIKROEKONOMIJA POLOŽENOG PREKO KOLOKVIJA

POLOŽILI SU:

 1. Batista Adrian vrlo dobar (4)
 2. Benić Marija 0243102503 dobar (3)
 3. Benić Marija 0275056129 dobar (3)
 4. Dravinec Nives dovoljan (2)
 5. Gaćina Antonia dovoljan (2)
 6. Kordić Karmen dobar (3)
 7. Kristović Nikola vrlo dobar (4)
 8. Kušić Mateo dobar (3)
 9. Manenica Žana dovoljan (2)
 10. Nižić Zdenka dobar (3)
 11. Njirić Patricija vrlo dobar (4)
 12. Obad Anđela dobar (3)
 13. Obuljen Helena vrlo dobar (4)
 14. Pecotić Marija dovoljan (2)
 15. Prčan Nikolina dovoljan (2)
 16. Vukas Petar dovoljan (2)

Dubrovnik, 26. siječnja 2018.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA 2017.-2018.

Popis studenata koji su ispunili obveze i mogu dobiti potpis i pristupiti ispitu (bold)

Ukupno – 27 predavanja i vježbi

Minimalno – 20 predavanja i vježbi + pristupni rad

Mihaela Barišić (I) 11

Adrian Batista 23 P

Marija Benić 27 P

Marija Benić 26 P

Leon Bonovil 16 P

Stjepan Bošnjak 24 P

Anđela Brnić 17 P

Domagoj Crnčević 22 P

Lucija Čizmić 24 P

Daria Dobrašin 11

Nives Dravinec 22 P

Jelena Feregja (I) 0

Barbara Ficović (I) 0

Karmen Gače 22 P

Antonia Gaćina 23 P

Monika Galić 22 P

Marina Gluščević 23 P

Matea Herceg 23 P

Karmen Kordić 26 P

Nikola Kristović 22 P

Lana Kudrić 21 P

Mateo Kušić 25 P

Žana Manenica 27 P

Anamarija Marić 24 P

Dolores Martić 21 P

Mara Metković 24 P

Tomislav Mikulić 23 P

Tereza Musladin 11

Zdenka Nižić 25 P

Patricija Njirić 22 P

Anđela Obad 23 P

Roko Obradović 26 P

Helena Obuljen 27 P

Amar Omerčahić 23 P

Marija Pecotić 23 P

Anđela Perić 11

Marija Pijević 23 P

Nikolina Pleština 25 P

Nikolina Prčan 24 P

Petra Prohaska 20

Marijana Rajš 17

Nikola Šakić 22 P

Luka Šerić 17

Angelina Šijaković 26 P

Maria Šimunović 25 P

Petra Tomić 27 P

Ana Vatović 25 P

Sanda Volarević 24 P

Petar Vukas 21

Matej Vuličević 21 P

Martina Živanović 6

Dubrovnik, 26. siječnja 2018.

Prof. dr. sc. Đuro Benić