RSS

Mikroekonomija 1.

Print

MIKROEKONOMIJA 1.

Ispitna pitanja u ak.god. 2014. / 2015.

1. Definiranje, cilj i funkcija mikroekonomske teorije

2. Model ponašanja potrošača

3. Model ponašanja proizvođača

4. Parcijalna i opća ravnoteža, statička i dinamička analiza

5. Šest temeljnih stavova o odnosima između ukupne, prosječne i granične veličine

6. Grafička ilustracija odnosa prosječne, granične i ukupne veličine

7. Određivanje odgovarajuće krivulje granične veličine pomoću krivulje prosječne veličine

8. Problem optimizacije: optimizacija s pomoću analize graničnih vrijednosti

9. Tržište i njegove osnovne funkcije

10. Definicija i zakon potražnje

11. Potražnja i potraživana količina

12. Činitelji utjecaja na potražnju i četiri razvojna oblika formulacije zakona potražnje

13. Tri iznimke općeg zakona potražnje

14. Pojam i mjerenje cjenovne elastičnosti potražnje

15. Geometrijski metodi mjerenja cjenovne elastičnosti potražnje u jednoj točki

16. Lučna elastičnost potražnje

17. Ovisnost odnosa promjene cijene i ukupnog prihoda od prodaje nekog dobra o vrijednosti

koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje

18. Unakrsna elastičnost potražnje

19. Dohodovna elastičnost potražnje

20. Opći zakon ponude i njegova iznimka

21. Koeficijent cjenovne elastičnosti ponude

22. Geometrijski metodi mjerenja cjenovne elastičnosti ponude u određenoj točki

23. Lučna elastičnost ponude

24. Ravnotežna cijena i ravnotežna količina.

25. Walrasovska i marshallovska stabilna i nestabilna ravnoteža

26. Učinci pomaka krivulje ponude i/ili potražnje na ravnotežu

27. Prevaljivanje poreza i alokacijski gubitak

28. Učinak poreza i elastičnost ponude i potražnje

29. Različiti pristupi problemu ponašanja potrošača

30. Objašnjenje ponašanja potrošača po teoriji granične korisnosti

31. Izvođenje krivulje potražnje iz krivulje granične korisnosti i koncept potrošačevog viška

32. Površina zajedničke korisnosti, svojstva krivulja indiferencije i zakon opadajuće

granične stope supstitucije

33. Objašnjenje određenosti potrošačeve ravnoteže po teoriji indiferencije

34. Premještanje potrošačeve ravnoteže u slučaju promjene cijene jednog dobra uz

nepromijenjenu cijenu drugog dobra i nepromijenjeni dohodak

35. Premještanje potrošačeve ravnoteže u slučaju promjene veličine nominalnog

dohotka potrošača uz nepromijenjene cijene dobara.

36. Izvođenje krivulje potražnje za jednim dobrom iz krivulje PCC

37. Engelova krivulja – izvođenje i objašnjenje

38. Određivanje kategorije dobara iz Engelove krivulje

39. Hicksova metoda izdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije u ukupnom efektu

promjene cijene odnosnog dobra

40. Slutskyeva metoda izdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije u ukupnom

efektu promjene cijene odnosnog dobra

41. Osnovna ideja i kriteriji na kojima se temelji teorija otkrivene preferencije

42. Izvođenje krivulje indiferencije iz otkrivene preferencije

43. Cilj i vrijednost poduzeća

44. Knjigovodstveni profit nasuprot ekonomskom

45. Teorije i svrha profita

46. Tri glavne odluke poduzeća o: investiranju, financiranju i dividendi

47. Proizvodna funkcija: objašnjenje i grafički prikaz

48. Cobb-Douglasova proizvodna funkcija

49. Zakon opadajućih prinosa: objašnjenje i grafički prikaz

50. Tri karakteristične zone proizvodnje

51. Izokvante i granična stopa supstitucije jednog činitelja drugim

52. Kombinacija utroška proizvodnih činitelja najnižeg troška u proizvodnji outputa

određene razine

53. Ekonomski svrsishodno područje proizvodnje

54. Učinci promjene cijene inputa na output

55. Putanje ekspanzije proizvodnje u dugom i kratkom roku

56. Troškovi proizvodnje u kratkom roku

57. Geometrija odnosa između TC, TVC, TFC, MC, ATC, AVC i AFC

58. Tri značajne točke na krivulji graničnog troška

59. Točka pokrića troškova

60. Poslovna poluga i točka pokrića troškova

61. Snaga poslovne poluge

62. Troškovi proizvodnje u dugom roku

63. Odnos između krivulje LRTC i krivulja SRTC

64. Odnos između krivulja SRATC i krivulje LRATC

65. Ekonomija i disekonomija opsega

66. Tri oblika krivulje LRATC i ekonomija opsega

67. Elastičnost ukupnih troškova

68. Izvođenje krivulje ponude konkurentnog poduzeća u kratkom i dugom roku

69. Stackelbergova klasifikacija tržišnih struktura

70. Weintraubova klasifikacija tržišnih struktura

71. Bitne oznake modela tržišta savršene konkurencije

72. Ravnoteža na razini grane u trenutnom, kratkom i dugom roku u uvjetima savršene

konkurencije

73. Tri moguće normalne cijene u dugom roku

74. Cobweb teorem

75. Ukupni, prosječni i granični prihod poduzeća i kriterij maksimizacije njegove

dobiti u uvjetima savršene konkurencije

76. Ravnoteža poduzeća u kratkom roku u uvjetima savršene konkurencije

77. Ravnoteža poduzeća u dugom roku u uvjetima savršene konkurencije

78. Bitne oznake monopola i dvije bitne razlike u odnosu na savršenu konkurenciju

79. Grafički prikaz ravnoteže u uvjetima monopola i Amoroso – Robinson formula

određenosti monopolske cijene

80. Ravnoteža monopolističkog nasuprot konkurentskom poduzeću

81. Ravnoteža monopola u dugom roku

82. Ravnoteža multitvorničkog monopola

83. Monopolska diskriminacija cijena trećeg stupnja

84. Monopolska diskriminacija cijena drugog stupnja

85. Monopolska diskriminacija cijena prvog stupnja

86. Bitne oznake oligopola

87. Cournotov model duopola – pretpostavke i rješenje u slučaju zajedničkog i u

slučaju samostalnog nastupa duopolista

88. Bertrandov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

89. Edgeworthov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

90. Teorija prelomljene krivulje potražnje

91. Model prostorne distribucije poduzeća

92. Model cjenovnog vodstva

93. Model dominantnog poduzeća

94. Osobitosti tržišta monopolističke konkurencije

95. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u kratkom roku

96. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u dugom roku

97. Mjerenje monopolske moći

98. Nesavršenost tržišta kao rezultat nepostojanja pretpostavki njegova učinkovitoga

djelovanja

99. Tržišni neuspjesi

100.Angažiranost države u gospodarstvu i ograničenja u vođenju ekonomske politike

LITERATURA:

Benić, Đ., Mikroekonomija: menadžerski pristup, Školska knjiga, Zagreb, 2012.