RSS

Mikroekonomija 2. PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Print

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Prof.dr.sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA 2.

Ispitna pitanja u ak. god. 2014. / 2015.

1. Potražnja za obilježjima nasuprot tradicionalnom pristupu teoriji potrošnje

2. Bit novog pristupa teoriji potrošnje i dvodimenzionalni prostor obilježja

3. Analiza uvođenja novog dobra na tržište prema teoriji potražnje za obilježjima

4. Ravnoteža potrošača prema teoriji potražnje za obilježjima

5. Dinamička analiza ponašanja potrošača

6. Međuvremenske krivulje indiferencije i budžetski pravac

7. Granična stopa vremenske preferencije i njen značaj

8. Tri moguće ravnoteže potrošača u vremenskoj dimenziji

9. . Izbor potrošača na tržištu trajnih dobara i društvena optimalna trajnost dobra

10. Proizvodnja više proizvoda nasuprot proizvodnji homogenog proizvoda

11. Krivulje transformacije i izoprihodni pravac

12. Granična stopa transformacije

13. Određivanje optimalnog asortimana proizvodnje

14. Teorije i svrha profita

15. Tri glavne odluke poduzeća o: investiranju, financiranju i dividendi

16. Osnovni ciljevi investiranja i metode procjene i izbora investicijskih projekata

17. Važnost donošenja odluke o financiranju

18. Vrste politike dividendi

19. Model maksimizacije profita kao alternativna teorija poduzeća

20. Menadžerska teorija poduzeća o maksimizaciji prihoda

21. Model maksimizacije prihoda nasuprot modelu maksimizacije profita

22. Menadžerska teorija poduzeća o maksimizaciji korisnosti

23. Model maksimizacije korisnosti nasuprot modelu maksimizcije profita

24. Menadžerska teorija poduzeća o maksimizaciji rasta

25. Model maksimizacije rasta nasuprot modelu maksimizacije profita

26. Problem identifikacije krivulje potražnje

27. Marketinške tehnike procjenjivanja potražnje

28. Procjenjivanje potražnje regresijskom analizom

29. Analiza točke pokrića troškova

30. Ograničenja u primjeni analize točke pokrića

31. Poslovna poluga i točka pokrića troškova

32. Snaga poslovne poluge

33. Važnost poznavanja i procjene troškova

34. Procjenjivanje kratkoročnih troškova

35. Procjenjivanje dugoročnih troškova

36. Utjecaj poreza na tržišnu ravnotežu

37. Prevaljivanje poreza i alokacijski gubitak

38. Učinak poreza i elastičnost ponude i potražnje

39. Stackelbergova klasifikacija tržišnih struktura

40. Weintraubova klasifikacija tržišnih struktura.

41. Bitne oznake modela tržišta savršene konkurencije

42. Ravnoteža na razini grane u trenutnom, kratkom i dugom roku u uvjetima savršene

konkurencije

43. Tri moguće normalne cijene u dugom roku

44. Cobweb teorem

45. Ukupni, prosječni i granični prihod poduzeća i kriterij maksimizacije njegove

dobiti u uvjetima savršene konkurencije

46. Ravnoteža poduzeća u kratkom roku u uvjetima savršene konkurencije

47. Ravnoteža poduzeća u dugom roku u uvjetima savršene konkurencije

48. Bitne oznake monopola i dvije bitne razlike u odnosu na savršenu konkurenciju

49. Grafički prikaz ravnoteže u uvjetima monopola i Amoroso – Robinson formula

određenosti monopolske cijene

50. Ravnoteža monopolističkog nasuprot konkurentskom poduzeću

51. Ravnoteža monopola u dugom roku

52. Ravnoteža multitvorničkog monopola

53. Monopolska diskriminacija cijena trećeg stupnja

54. Monopolska diskriminacija cijena drugog stupnja

55. Monopolska diskriminacija cijena prvog stupnja

56. Reguliranje monopola na razini prosječnog troška

57. Reguliranje monopola porezima

58. Bitne oznake oligopola

59. Cournotov model duopola – pretpostavke i rješenje u slučaju zajedničkog i u

slučaju samostalnog nastupa duopolista

60. Bertrandov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

61. Edgeworthov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

62. Stackelbergova analiza prirode rivalstva duopola

63. Teorija prelomljene krivulje potražnje

64. Model prostorne distribucije poduzeća

65. Model cjenovnog vodstva

66. Model dominantnog poduzeća

67. Model međusobnog sporazuma oligopolista

68. Utvrđivanja tzv. maksmin i minimaks strategije duopolista primjenom teorije

igara

69. Igra sa sumom različitom od nule u analizi oligopola

70. Osobitosti tržišta monopolističke konkurencije

71. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u kratkom roku

72. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u dugom roku

73. Chamberlinova analiza ravnoteže skupine poduzeća u uvjetima monopolističke

konkurencije

74. Mjerenje monopolske moći

75. Određivanje cijena maržom na troškove

76. Određivanje transfernih cijena u slučaju nepostojanja vanjskog tržišta poluproizvoda

77. Vrste politike cijena

78. Kratkoročna krivulja potražnje za a-tim inputom ako je input a jedini varijabilni

input u uvjetima savršene konkurencije na obje strane tržišta

79. Monopolistova krivulja potražnje za a-tim inputom na tržištu savršene

konkurencije kada je input a jedini varijabilni input i monopolistička eksploatacija

80. Ravnoteža monopsona na strani nabave činitelja a savršene konkurencije na strani

prodaje proizvoda i monopsonistička eksploatacija

81. Određivanje kupoprodajnih cijena i količina danog činitelja proizvodnje u

uvjetima bilateralnog monopola

82. Pregovaranje monopsoniste i monopoliste

83. Specifičnosti izvođenja krivulje ponude rada pojedinca i tržišne krivulje ponude

rada

84. Diskriminacija na tržištu rada i efekti diskriminacije

85. Nominalna cijena dionica, tržišna cijena dionica i temeljni koncept valutiranja

vrijednosnih papira

86. Teorija modernog portfelja

87. Određivanje rente u uvjetima konkurencije i cijena zemlje

88. Objašnjenje različitosti visina rente na različitim tržištima

89. Izbor odluke u uvjetima neizvjesnosti

90. Dorada modela vrednovanja poduzeća obzirom na rizik

91. Tehnike odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti

92. Aukcije

93. Tri metode nabave inputa

94. Problem osiguranja maksimalnog zalaganja radnika i sustavi poticaja

95. Pareto efikasnost

96. Teorija drugog nasuprot prvog najboljeg alokacijskog rješenja

97. Asimetrična obaviještenost i tržišna selekcija

98. Nesavršenost tržišta kao rezultat nepostojanja pretpostavki njegova učinkovitoga

djelovanja

99. Tržišni neuspjesi

100. Angažiranost države u gospodarstvu i ograničenja u vođenju ekonomske politike

LITERATURA

Benić, Đ., Mikroekonomija: menadžerski pristup, Školska knjiga, Zagreb, 2012.