RSS

Povijest ekonomske teorije i metode

Print

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof.dr.sc. Đuro Benić

POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE

PLAN PREDAVANJA, LJETNI SEMESTAR 2017. / 2018.

DATUM

TEMA(E)

20. veljače 2018.

Uvodno predavanje. Uloga povijesti ekonomske misli u obrazovanju ekonomista. Kratki pregled povijesti ekonomske misli.

27. veljače 2018.

Ekonomska misao starog vijeka. Ekonomske ideje u Bibliji i zemljama Istoka: Mezopotamija, Kina i Indija. Antička Grčka: Ksenofont, Platon i Aristotel. Doprinosi ekonomskoj misli antičkog Rima.

06. ožujka 2018.

Islamska ekonomska misao u srednjem vijeku. Skolastici i Toma Akvinski. Merkantilizam i kameralistika: Serra, Montehretien, Mun, Kotruljević. Petty, Cantillon i fiziokrati: Boisguillebert, Quesnay i Turgot.

13. ožujka 2018.

Ekonomska teorija Adama Smitha i Davida Ricarda.

20. ožujka 2018.

Klasična ekonomska analiza Benthama, Saya, Malthusa, Jamesa i Johna Stuarta Milla.

27. ožujka 2017.

Evolucijski pristup gospodarskom razvoju Sismondia i Lista. Utopijski socijalisti: Saint-Simon, Owen, Fourier i Proudhon.

03. travnja 2018.

Njemačka starija i mlađa povijesna škola: Roscher, Hildebrand, Knies, Schmoler, Knapp, Bucher. Max Weber.

10. travnja 2018.

Marxova metoda ekonomske analize.

Ekonomska misao u XVIII. I XIX. stoljeću u Sjedinjenim Američkim Državama: Carey, George, Clark i Fisher. Veblen i američki institucionalizam.

17. travnja 2018.

KOLOKVIJ I.

24. travnja 2018.

Doprinosi ekonomskoj znanosti W. S. Jevonsa i A. A. Cournota. H. H. Gossen i mikroekonomija u Beču: Menger, Bohm-Bawerk i Wieser.

08. svibnja 2018.

A. Marshall i analiza parcijalne ravnoteže. L. Walras i analiza opće ravnoteže. V. Pareto i ekonomija blagostanja.

15. svibnja 2018.

Preispitivanje konkurencije i doprinosi E. Chamberlina i J. Robinson. Austrijska ekonomija: Mises, Hayek i Schumpeter.

22. svibnja 2018.

J. M. Keynes i razvoj makroekonomije. Suvremena makroekonomija: kvantitativna teorija, monetarizam, racionalna očekivanja i ekonomika ponude. Suvremena mikroekonomija.

KOLOKVIJ II.

29. svibnja 2018.

Završno predavanje; odgovori na pitanja.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE

Ispitna pitanja u ak. g. 2017. / 2018.

 1. Ekonomske ideje starog vijeka: Biblija – Stari i Novi zavjet, Mezopotamija, Kina i Indija
 2. Ksenofont i „Oekonomikos“
 3. Platon i „Država“
 4. Aristotel – novac, kamata i razmjena
 5. Ekonomske ideje u antičkom Rimu – Katon i braća Grakh
 6. Islamska ekonomska misao u srednjem vijeku, skolastička ekonomska analiza i Aurelije Augustin
 7. Toma Akvinski i „Summa theologica“
 8. Osnovne ekonomske ideje merkantilizma i najznačajniji merkantilisti
 9. Benedikt Kotruljević i ostali hrvatski merkantilisti
 10. William Petty – doprinosi ekonomskoj teoriji
 11. Richard Cantillon – začetnik nove znanosti o gospodarstvu i poduzetništvu
 12. Pierre Boisguillebert – prethodnik fiziokrata i klasične škole u Francuskoj
 13. Fiziokratska škola – temeljna polazišta i značajniji predstavnici
 14. Francois Quesnay i „Ekonomska tablica i njezino objašnjenje“
 15. Anne Robert Jacques Turgot – ekonomske ideje i zakon opadajućih prinosa
 16. Ekonomski sustav Adama Smitha
 17. Adam Smith i teorija vrijednosti
 18. Tržišna i prirodna cijena prema Adamu Smithu
 19. Smithova makroekonomija: gospodarski rast
 20. David Ricardo: osnove stvaralaštva i doprinosa ekonomskoj teoriji
 21. David Ricardo – teorija vrijednosti i teorija zemljišne rente
 22. David Ricardo – teorija komparativnih prednosti
 23. Utilitarizam i Jeremy Bentham
 24. Teorija stanovništva Thomasa Roberta Malthusa
 25. Klasična ekonomska analiza Johna Stuarta Milla
 26. Ekonomske ideje i teorijski napretci Johna Stuarta Milla
 27. Zakon tržišta Jeana Baptista Saya
 28. Simonde de Sismondi: kritičar kapitalizma
 29. Friedrich List: protekcionizam i povijesni stadiji gospodarskog razvoja
 30. Rano-utopijski socijalisti: Thomas Morus i Tommaso Campanella
 31. Claude-Henri de Saint-Simon: društveno – ekonomske ideje
 32. Robert Owen – utopijski socijalist i praktični eksperimenti
 33. Charles Fourier: falansteri i koncept budućeg društva
 34. Pierre Joseph Proudhon: kritika vlasti i pravedna razmjena
 35. Njemačka starija i mlađa povijesna škola
 36. Marxova analiza: vrijednost robe, predujmljeni i oplođeni kapital, jednostavna i proširena reprodukcija – temeljna polazišta
 37. Marxova teorija radne vrijednosti: osnovne postavke i prigovori teoriji
 38. „Velika proturječnost“ Marxove teorije radne vrijednosti i transformacijski problem
 39. Antoine Augustin Cournot: model monopola
 40. Antoine Augustin Cournot: analiza duopola
 41. Jules Dupuit: potrošačev višak, monopol i diskriminacija
 42. Hermann Heinrich Gossen – prethodnik psihološke ili starije austrijske škole
 43. Carl Menger: tablica potreba i načelo granične jednakosti
 44. Friedrich von Wieser: simultano rješenje vrednovanja proizvodnih inputa
 45. Eugen Böhm-Bawerk: kritika Marxa, subjektivna vrijednost i razmjena
 46. Teorija kapitala Eugena Böhm-Bawerka
 47. William Stanley Jevons: teorija korisnosti i teorija razmjene
 48. Teorija rada Williama Stanleya Jevonsa
 49. Ekonomska misao u Sjedinjenim Američkim Državama u XVIII. stoljeću (B.     Franklin, A. Hamilton, T. Jefferson)
 50. Ekonomska misao u Sjedinjenim Američkim Državama u XIX. stoljeću (H. Carey, H. George, J. B. Clark)
 51. Irving Fisher: jednadžba razmjene, inflacija i „Fisherov efekt“
 52. Thorstein Veblen: snobovski efekt i krivulja veblenovske potražnje
 53. Neoklasična analiza Alfreda Marshalla: doprinosi ekonomskoj znanosti
 54. Alfred Marshall: elastičnost potražnje
 55. Alfred Marshall: reprezentativno poduzeće u analizi kratkog i dugog roka
 56. Alfred Marshall: ravnoteža grane, granska ponuda i ekonomija proizvodnje
 57. Leon Walras i analiza opće ravnoteže
 58. Walras i Marshall: tržišni mehanizam prilagođavanja
 59. Vilfredo Pareto: efikasnost u potrošnji i proizvodnji
 60. Francis Ysidro Edgeworth: doprinosi ekonomskoj znanosti
 61. John Richard Hicks i Paul Anthony Samuelson: doprinosi ekonomskoj znanosti
 62. Monopolistička konkurencija Edwarda Chamberlina
 63. Monopolska diskriminacija cijena Joane Robinson
 64. Suvremena mikroekonomija: doprinosi G. S. Beckera, G. J. Stiglera, K. J.  Lancastera, G. A. Akerlofa i R. H. Coasea
 65. Menadžerske teorije poduzeća o maksimizaciji prihoda, korisnosti i rasta
 66. Austrijska ekonomija: doprinosi Ludwiga von Misesa i Friedricha von Hayeka
 67. Joseph Alois Schumpeter: doprinosi ekonomskoj znanosti
 68. Schumpeter, poduzetništvo i ekonomski razvoj
 69. John Maynard Keynes i „Opća teorija zaposlenosti, kamate i novca“
 70. Keynesova funkcija potrošnje i koncept agregatne potražnje
 71. Keynesijanska nasuprot klasičnoj makroekonomskoj ravnoteži
 72. John Maynard Keynes: zamka likvidnosti i ekonomska politika
 73. Milton Friedman i suvremeni monetarizam
 74. Nova klasična ekonomija: racionalna očekivanja
 75. Ekonomija ponude i makroekonomska politika

Literatura:

Ekelund, R., B., Hebert, R., F., Povijest ekonomske teorije i metode, treće izdanje, MATE, Zagreb, 1997.

__________________________

Lunaček V., Povijest ekonomskih doktrina, Dom i svijet /Ekonomski fakultet, Zagreb, 2004.

Landereth, H., Colander, D., C., History of Economic Thought, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2002

Rima I. H., Development of Economic Analysis, Seventh Edition, Routledge, London, 2009

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE

Teme pristupnih radova u ak. g. 2017. / 2018.

 1. Ekonomska misao u antičkoj Mezopotamiji
 2. Ekonomska misao u antičkoj Kini i antičkoj Indiji
 3. Ekonomska misao u antičkoj Grčkoj
 4. Ekonomska misao u antičkom Rimu
 5. Srednjovjekovna islamska ekonomska misao
 6. Skolastici: rano kršćanstvo – sv. Augustin i sv. Toma Akvinski
 7. William Petty i Richard Cantillon – prethodnici klasične ekonomske misli
 8. Fiziokratizam
 9. Ekonomska teorija Adama Smitha
 10. Ekonomska teorija Davida Ricarda
 11. John Stuart Mill
 12. Ekonomska politika u klasičnom razdoblju
 13. Saint-Simon, Sismondi i List
 14. Utopijski socijalisti
 15. Njemačka povijesna škola
 16. Ekonomska misao Karla Marxa
 17. Doprinosi ekonomskoj teoriji u Francuskoj – Cournot i Dupuit
 18. Bečka škola – Menger
 19. Bečka škola – Wieser
 20. Bečka škola –Bohm-Bawerk
 21. Doprinosi ekonomskoj teoriji u Engleskoj – William Stanley Jevons
 22. Razvitak analize parcijalne ravnoteže: Alfred Marshall
 23. Razvitak analize opće ravnoteže: Leon Walras
 24. Ekonomija blagostanja – Vilfredo Pareto
 25. Američki institucionalizam – Thorstein Veblen
 26. Razvitak teorije nesavršene konkurencije
 27. Razvitak makroekonomije – John Maynard Keynes
 28. Suvremena makroekonomija
 29. Razvitak matematičke i empirijske ekonomije
 30. Suvremena mikroekonomija

REZULTATI KOLOKVIJA I. IZ PREDMETA POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE OD 17. 04. 2018.

POLOŽILI SU:

 1. Karmen Šlugor (14/20) dobar (3)
 2. Barbara Žitek (19/20) izvrstan (5)
 3. Petar Šanje (10/20) dovoljan (2)
 4. Ivona Hrvatić (10/20) dovoljan (2)
 5. Petar Kunić (10/20) dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 24. travnja 2018. u 11,30 sati.

Dubrovnik, 23. travnja 2018.                                                  Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI KOLOKVIJA II. IZ PREDMETA POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE OD 22. 05. 2018.

POLOŽILI SU:

 1. Karmen Šlugar (11/20) dovoljan (2)
 2. Barbara Žitek (20/20) izvrstan (5)
 3. Petar Šanje (10/20) dovoljan (2)
 4. Ivona Hrvatić (10/20) dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 29. svibnja 2018. u 10,00 sati.

Dubrovnik, 26. svibnja 2018.                                                  Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA  POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE POLOŽENOG PREKO KOLOKVIJA

POLOŽILI SU:

 1. Karmen Šlugar dobar (3)
 2. Barbara Žitek izvrstan (5)
 3. Petar Šanje dovoljan (2)
 4. Ivona Hrvatić dovoljan (2)

Dubrovnik, 26. svibnja 2018.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE 2017. / 2018.

Popis studenata koji su ispunili obveze i mogu pristupiti ispitu

1. Petar Kunić

2. Aljmir Media

3. Leonardo Miloslavić

4. Marija Popov

5. Matej Rogić

6. Ante Tolušić

7. Ivan Vidović

8. Nikolina Vukasović

9. Barbara Žitek

Dubrovnik, 29. svibnja 2018.

Prof. dr. sc. Đuro Benić