RSS

Uvod u ekonomiju

Print

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

UVOD U EKONOMIJU

PLAN PREDAVANJA, ZIMSKI SEMESTAR 2018.  / 2019.

DATUM

TEMA(E)

15. listopada 2018.

Uvodno predavanje. Kratki pregled povijesti ekonomske misli. Definiranje ekonomije.

22. listopada 2018.

Mikroekonomija i makroekonomija. Kako se donose odluke. Metodologija ekonomije. Jezik ekonomije.

29. listopada 2018.

Grafičko prikazivanje. Modelski pristup. Zakon rijetkosti. Granica proizvodnih mogućnosti. Temeljna ekonomska pitanja. Alternativni ekonomski sustavi. Ekonomski ciljevi i ekonomske funkcije države.

05. studenog 2018.

Tijek dobara i tijek novčanih dohodaka. Tržište. Savršena i nesavršena konkurencija. Potražnja, ponuda i parcijalna ravnoteža.

12. studenog 2018.

Različiti pristupi problemu ponašanja potrošača. Proizvodna funkcija i ravnoteža poduzeća.

19. studenog 2018.

Troškovi proizvodnje u SR i LR. Elastičnost ukupnih troškova. Izvođenje krivulje ponude poduzeća.

26. studenog 2018.

Određenost cijene i opsega proizvodnje u različitim tržišnim stanjima. Formiranje cijena na tržištu činitelja proizvodnje.

03. prosinca 2018.

KOLOKVIJ I.

10. prosinca 2018.

Mjerenje ekonomske aktivnosti gospodarstva. Potrošnja, štednja i investicije. Agregatna potražnja i agregatna ponuda.

17. prosinca 2018.

Makroekonomska ravnoteža. Klasični i kejnzijanski pristup ravnoteži. Dvo-, tro- i četverosktorski model gospodarstva. Multiplikator. Deflacijski i inflacijski jaz.

07. siječnja 2019.

Novac: potražnja, ponuda i kamatna stopa. Nezaposlenost, inflacija i makroekonomska politika.

14. siječnja 2019.

Međunarodna trgovina. Gospodarski rast i razvoj.

21. siječnja 2019.

KOLOKVIJ II.

28. siječnja 2019.

Završno predavanje. Odgovori na pitanja.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

UVOD U EKONOMIJU

Ispitna pitanja u ak. god. 2018./ 2019.

 1. Što je ekonomija
 2. Pozitivna i normativna ekonomska analiza
 3. Grafički prikaz i modelski pristup kao instrument analize
 4. Model ponašanja potrošača
 5. Model ponašanja proizvođača
 6. Rijetkost – temeljni ekonomski problem
 7. Četiri temeljne kategorije ograničenih resursa
 8. Krivulja PPF – odnosi proizvodnje dobara i oblik krivulje PPF
 9. Koncept oportunitetnog troška
 10. Zakon rastućih troškova
 11. Utjecaj nezaposlenosti i nedovoljne zaposlenosti na ekonomsku učinkovitost
 12. Utjecaj sadašnjeg odabira na PPF u budućnosti
 13. Temeljna ekonomska pitanja
 14. Alternativni ekonomski sustavi
 15. Mikroekonomski ciljevi
 16. Makroekonomski ciljevi
 17. Ekonomske funkcije države
 18. Raščlanjenost procesa reprodukcije
 19. Tijek razmjene u dvosektorskom modelu gospodarstva
 20. Tijek razmjene u trosektorskom modelu gospodarstva
 21. Tržište i njegove osnovne funkcije
 22. Načelo „nevidljive ruke“ i njegovi nedostaci
 23. Razlika između savršene i nesavršene konkurencije
 24. Definicija i zakon potražnje
 25. Cjenovna elastičnost potražnje
 26. Unakrsna elastičnost potražnje
 27. Dohodovna elastičnost potražnje
 28. Definicija i zakon ponude
 29. Elastičnost ponude
 30. Ravnotežna cijena i ravnotežna količina
 31. Učinci promjene ponude i potražnje na ravnotežu
 32. Ponašanje potrošača prema teoriji granične korisnosti
 33. Krivulja indiferencije i ograničavajući budžetski pravac
 34. Utvrđivanje potrošačeve ravnoteže prema teoriji indiferencije
 35. Ordinalni pristup teorije otkrivene preferencije
 36. Proizvodnja i proizvodna funkcija
 37. Ukupni, prosječni i granični proizvod
 38. Zakon opadajućih prinosa
 39. Izokvante, supstitucija činitelja proizvodnje i izotroškovni pravac
 40. Utvrđivanje ravnoteže proizvođača
 41. Troškovi proizvodnje i njihova struktura u kratkom roku
 42. Kretanje ukupnih troškova u kratkom roku
 43. Kretanje graničnog i prosječnih troškova u kratkom roku
 44. Ukupni i prosječni troškovi proizvodnje u dugom roku
 45. Ekonomija i disekonomija opsega
 46. Elastičnost ukupnih troškova
 47. Izvođenje krivulje ponude konkurentnog poduzeća u SR i LR
 48. Ravnoteža na razini grane u savršenoj konkurenciji
 49. Ravnoteža poduzeća savršene konkurencije u kratkom roku
 50. Točka zatvaranja i prijelomna točka
 51. Ravnoteža poduzeća savršene konkurencije u dugom roku
 52. Eksplicitni i implicitni troškovi, knjigovodstveni nasuprot ekonomskom profitu
 53. Ravnoteža u uvjetima monopola
 54. Oligopol: model cjenovnog vodstva
 55. Model prelomljene krivulje potražnje
 56. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u kratkom roku
 57. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u dugom roku
 58. Mjerenje monopolske moći
 59. Krivulja potražnje poduzeća za radom, individualna i tržišna krivulja ponude rada
 60. Ravnoteža na tržištu rada
 61. Potražnja, ponuda i ravnoteža na tržištu kapitalnih dobara
 62. Određivanje rente u uvjetima konkurencije
 63. Tri pristupa mjerenju bruto domaćeg proizvoda
 64. Koncept neto – ekonomskog blagostanja
 65. Potrošna i dohodovna strana bruto domaćeg proizvoda
 66. Odnos između GDP, NDP, NI, PI i DI
 67. Nominalni i realni bruto domaći proizvod
 68. Funkcija potrošnje – grafički i aritmetički prikaz
 69. Funkcija štednje – grafički i aritmetički prikaz
 70. Funkcija investicija: grafički i aritmetički prikaz
 71. Agregatna potražnja – sastavnice i činitelji utjecaja na AD
 72. Agregatna ponuda i činitelji utjecaja na AS
 73. Agregatna ponuda u kratkom i dugom roku
 74. Tri načina iskaza ravnoteže u gospodarstvu

75. Temeljne značajke klasičnog pristupa ravnoteži

76. Temeljne značajke kejnzijanskog pristupa ravnoteži

77. Ravnoteža u trosektorskom modelu gospodarstva

78. Ravnoteža u četverosektorskom modelu gospodarstva

79. Gubitci i dodatci kružnom tijeku i ravnoteže u dvo-, tro- i četverosektorskom modelu

80. Načelo multiplikatora

81. Deflacijski jaz

82. Inflacijski jaz

83. Različiti koncepti definiranja novca

84. Funkcije novca i potražnja za novcem

85. Potrebna masa novca u gospodarstvu

86. Banke, ponuda novca i novčani multiplikator

87. Određenost kamatne stope

88. Efekti kamatne stopa na agregatnu potražnju

89. Vrste i mjerenje nezaposlenosti

90. Razlozi nezaposlenosti i prirodna stopa nezaposlenosti

91. Pojam, vrste i mjerenje inflacije

92. Temeljne značajke inflacije potražnje, inflacije troškova i strukturne inflacije

93. Odnos između inflacije i nezaposlenosti

94. Načela diskrecijske fiskalne politike

95. Ugrađeni ili automatski stabilizatori

96. Instrumenti monetarne politike

97. Ekspanzijska monetarna politika

98. Kontrakcijska monetarna politika

99. Suzbijanje inflacije potražnje

100. Suzbijanje inflacije troškova i strukturne inflacije

101. Izvori međunarodne trgovine

102. Slobodna međunarodna trgovina, carine i kvote

103. Gospodarski rast i gospodarski razvoj

104. Stanovništvo i akumulacija kapitala kao izvor gospodarskog rasta

105. Tehnološki napredak kao izvor gospodarskog rasta

Literatura:

Benić, Đ.,  Uvod u ekonomiju, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

Ispitni rokovi:

19. 11. 2018. u 18,00; 04. 02. 2019. u 08,00; 08. 04. 2019. u 18,00; 03. 06. 2019. u 08,00; 17. 06. 2019. u 08,00; 26. 08. 2019. u 08,00; 09. 09. 2019. u 08,00 sati.

Konzultacije:

Ponedjeljkom od 11,30 do 12,00 sati i po dogovoru.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

UVOD U EKONOMIJU

TEME PRISTUPNIH – SEMINARSKIH RADOVA, ZIMSKI SEMESTAR 2018./ 2019.

 1. Tržište nasuprot komandi u davanju odgovora na temeljna ekonomska pitanja
 2. Ekonomski ciljevi i ekonomske funkcije države
 3. Objašnjenje tijeka razmjene u dvo- i trosektorskom modelu gospodarstva
 4. Cjenovna i unakrsna elastičnost potražnje – objašnjenje i primjeri
 5. Dohodovna elastičnost potražnje – objašnjenje i primjeri
 6. Elastičnost ponude – odrednice i primjeri
 7. Parcijalna ravnoteža: formiranje i pomaci ravnoteže
 8. Ravnoteža potrošača prema teoriji indiferencije – objašnjenje i primjer
 9. Ravnoteža poduzeća – objašnjenje i primjer
 10. Različite koncepcije troškova u kratkom roku – objašnjenje i primjer
 11. Troškovi u kratkom roku – objašnjenje i grafički prikazi
 12. Troškovi u dugom roku i elastičnost troškova
 13. Ekonomija i disekonomija opsega
 14. Izvođenje krivulje ponude konkurentnog poduzeća u SR i LR
 15. Objašnjenje određenosti ravnoteže grane u savršenoj konkurenciji
 16. Objašnjenje određenosti ravnoteže konkurentnog poduzeća u SR i LR
 17. Monopol – temeljna obilježja i primjer ravnoteže poduzeća
 18. Oligopol – temeljne značajke i model cjenovnog vodstva
 19. Model prelomljne krivulje potražnje
 20. Određenost cijene i outputa poduzeća u monopolističkoj konkurenciji u SR i LR
 21. Potražnja poduzeća za radom – objašnjenje i grafičko prikazivanje
 22. Specifičnosti izvođenja krivulje ponude rada pojedinca
 23. Ravnoteža na tržištu rada
 24. Tržište kapitalnih dobara – specifičnosti i ravnoteža
 25. Objašnjenje i primjer određivanja zemljišne rente
 26. Od bruto domaćeg proizvoda do raspoloživog dohotka – objašnjenje i primjer
 27. Funkcija potrošnje – primjer
 28. Funkcija štednje – primjer
 29. Funkcija investicija – primjer
 30. Koncept agregatne potražnje
 31. Određenost agregatne ponude
 32. Klasični pristup makroekonomskoj ravnoteži
 33. Kejnzijanski pristup makroekonomskoj ravnoteži
 34. Načelo multiplikatora – objašnjenje i primjer
 35. Deflacijski i infalcijski jaz
 36. Novčani multiplikator – objašnjenje i primjer
 37. Kamatna stopa: različite koncepcije i određenost
 38. Utjecaj kamatne stope na agregatnu potražnju i dohodak
 39. Razlozi nezaposlenosti i prirodna stopa nezaposlenosti
 40. Teorija inflacije potražnje
 41. Teorije inflacije troškova i strukturne inflacije
 42. Odnos između inflacije i nezaposlenosti
 43. Ekspanzijska i kontrakcijska fiskalna politika
 44. Ugrađeni ili automatski stabilizatori
 45. Ekspanzijska i kontrakcijska monetarna politika
 46. Suzbijanje inflacije potražnje
 47. Suzbijanje inflacije troškova i strukturne inflacije
 48. Slobodna nasuprot ograničenoj međunarodnoj trgovini
 49. Stanovništvo – izvor gospodarskog rasta

50.Tehnološki napredak kao izvor gospodarskog rasta

LITERATURA

Babić, M., Ekonomija – uvod u analizu i politiku, II. izdanje, Znanje, Zagreb, 2011.

Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R., Foundations of Economics, Second Edition,

McGraw-Hill, London, 2003

Benić, Đ., Osnove ekonomije, IV. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Benić, Đ., Uvod u ekonomiju, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

Colander, D., C., Economics, Eighth Edition, McGraw-Hill / Irwin, Burr Ridge, 2009

Frank, R., H., Bernanke, B., S., Principles of Economics, Second Edition, McGraw-

Hill / Irwin, Boston, 2004

Mankiw, N.,G., Osnove ekonomije, III. izdanje, MATE, Zagreb, 2006.

Salvatore, D., Diulio, E., Principles of Economics, McGraw-Hill, Schaum’s Outline,

New York, 2003

Samuelson, P., A., Nordhaus, W., D., Ekonomija, XIX. izdanje, MATE, Zagreb, 2011.

Slavin, S., L., Economics, Ninth Edition, McGraw-Hill / Irwin, Burr Ridge, 2008

REZULTATI KOLOKVIJA I. IZ PREDMETA UVOD U EKONOMIJU OD 03. 12. 2018.

 1. 275068158 (11/100) nedovoljan (1)
 2. 0275064421 (29/100) nedovoljan (1)
 3. 0275066564 (3/100) nedovoljan (1)
 4. 0275068415 (25/100) nedovoljan (1)
 5. 0275067143 (14/100) nedovoljan (1)
 6. 0275067306 (53/100) dovoljan (2)
 7. 0275061232 (54/100) dovoljan (2)
 8. 0275068072 (10/100) nedovoljan (1)
 9. 0275066468 (5/100) nedovoljan (1)
 10. 0275067689 (27/100) nedovoljan (1)
 11. 0275067598 (9/100) nedovoljan (1)
 12. 0275066382 (3/100) nedovoljan (1)
 13. 0111108722 (17/100) nedovoljan (1)
 14. 0275067701 (11/100) nedovoljan (1)
 15. 0275066356 (25/100) nedovoljan (1)
 16. 0275061253 (52/100) dovoljan (2)
 17. 0149225229 (12/100) nedovoljan (1)
 18. 0275066132 (9/100) nedovoljan (1)
 19. 0275066153 (9/100) nedovoljan (1)
 20. 0273062149 (56/100) dovoljan (2)
 21. 0275066223 (68/100) dobar (3)
 22. 0275064416 (9/100) nedovoljan (1)
 23. 0275066309 (7/100) nedovoljan (1)
 24. 0275067054 (6/100) nedovoljan (1)
 25. 0275067925 (68/100) dobar (3)
 26. 0275067610 (20/100) nedovoljan (1)
 27. 0067528738 (12/100) nedovoljan (1)
 28. 0067579276 (9/100) nedovoljan (1)
 29. 0275066083 (9/100) nedovoljan (1)
 30. 0275068280 (5/100) nedovoljan (1)
 31. 0275067946 (9/100) nedovoljan (1)
 32. 0275065957 (19/100) nedovoljan (1)
 33. 0275067904 (6/100) nedovoljan (1)
 34. 0275067241 (27/100) nedovoljan (1)
 35. 0275068527 (3/100) nedovoljan (1)
 36. 0275059248 (56/100) dovoljan (2)
 37. 0275061302 (28/100) nedovoljan (1)
 38. 0275067855 (52/100) dovoljan (2)
 39. 2750664891 (13/100) nedovoljan (1)
 40. 0275066452 (15/100) nedovoljan (1)
 41. 0275067166 (10/100) nedovoljan (1)
 42. 0275067668 (24/100) nedovoljan (1)
 43. 0275066244 (11/100) nedovoljan (1)
 44. 0750666607 (59/100) dovoljan (2)
 45. 0275066314 (8/100) nedovoljan (1)
 46. 0275067150 (10/100) nedovoljan (1)
 47. 0275068212 (6/100) nedovoljan (1)
 48. 2750660360 (6/100) nedovoljan (1)
 49. 0275067278 (13/100) nedovoljan (1)
 50. 0275066106 (10/100) nedovoljan (1)
 51. 0117221436 (12/100) nedovoljan (1)
 52. 0275066559 (9/100) nedovoljan (1)
 53. 0275063029 (9/100) nedovoljan (1)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 10. prosinca 2018. u 11,30 sati.

Dubrovnik, 08. prosinca 2018.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI KOLOKVIJA II. IZ PREDMETA UVOD U EKONOMIJU OD 21. 01. 2019.

POLOŽILI SU:

 1. 0275067925 (91/100) izvrstan (5)
 2. 0275066223 (88/100) izvrstan (5)
 3. 0275062149 (72/100) dobar (3)
 4. 0275067306 (72/100) dobar (3)
 5. 0275066660 (82/100) vrlo dobar (4)
 6. 0275061232 (76/100) vrlo dobar (4)
 7. 0275059248 (68/100) dobar (3)
 8. 0275061253 (79/100) vrlo dobar (4)
 9. 0275067855 (56/100) dovoljan (2)

Studenti mogu vidjeti svoje uratke 28. siječnja 2019. poslije predavanja.

Dubrovnik, 21. siječnja 2019.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA UVOD U EKONOMIJU POLOŽENOG PREKO KOLOKVIJA 2018. / 2019.

POLOŽILI SU:

 1. 0275067925 vrlo dobar (4)
 2. 0275066223 vrlo dobar (4)
 3. 0275062149 dobar (3)
 4. 0275067306 dobar (3)
 5. 0275066660 dobar (3)
 6. 0275061232 dobar (3)
 7. 0275059248 dobar (3)
 8. 0275061253 dobar (3)
 9. 0275067855 dovoljan (2)

Dubrovnik, 21. siječnja 2019.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

POPIS STUDENATA KOJI SU ISPUNILI OBVEZE I MOGU PRISTUPITI ISPITU U AK. GOD. 2018. / 2019.

UVOD U EKONOMIJU 2018./ 2019.

Ukupno: 22 predavanja i vježbi

Potrebno ispuniti minimalno: 16 ( predavanja i vježbi)  + P ( pristupni rad) – studenti označeni boldom

275066772           9

275068158           14

55457471  (I)       0

248042571 (I)       1

275066704           15 P

275066564           21 P

275068415           19 P

275067145           21 P

275067306           22 P

275068623           0

145012414 (I)       0

275067509           14

275066907           14

275068072           12 P

275066468           19 P

275068511           6

275067689           16 P

275067598           21 P

275066382           20 P

111108722 (I)       14

81158832  (I)         0

275067701           19 P

2244013035 (I)     0

275067491           16 P

275066356           16 P

149225227           18 P

275066132           19 P

275066153           12

275066223 (I)       15 P

284011178           0

275067311           11

275066309           15 P

275066676           13

275067054           20 P

275067925           22 P

275067610           20 P

275067717           16 P

67528738              18 P

67579276              18

275065936           10

275067096           9

275066083           13

275068506           7

275068280           11

275066863           17

275067946           18 P

275065957           19 P

275067904           20 P

275067283           20 P

275067241           10

275068527           20 P

275068303 (I)       9

275066286           11

275067855           20 P

275066489           19 P

275066452           22 P

275067166           14

275067668           16 P

275066244           19 P

275066020           0

275066660 (I)       17 P

275066314           21 P

275067150           21 P

275050786           0

275068212           18 P

1003126415         0

275067577           16 P

275066036           18 P

275067278           17 P

275066106           16 P

117221436           13 P

275066559           18 P

275068319 (I)       0

275066538           13

275063029           12

Dubrovnik, 29. siječnja 2019.

Prof. dr. sc. Đuro Benić