RSS

Uvod u ekonomiju

PrintSVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

UVOD U EKONOMIJU

Ispitna pitanja u ak. god. 2019./ 2020.

  1. Što je ekonomija
  2. Pozitivna i normativna ekonomska analiza
  3. Grafički prikaz i modelski pristup kao instrument analize
  4. Model ponašanja potrošača
  5. Model ponašanja proizvođača
  6. Rijetkost – temeljni ekonomski problem
  7. Četiri temeljne kategorije ograničenih resursa
  8. Krivulja PPF – odnosi proizvodnje dobara i oblik krivulje PPF
  9. Koncept oportunitetnog troška
  10. Zakon rastućih troškova
  11. Utjecaj nezaposlenosti i nedovoljne zaposlenosti na ekonomsku učinkovitost
  12. Utjecaj sadašnjeg odabira na PPF u budućnosti
  13. Temeljna ekonomska pitanja
  14. Alternativni ekonomski sustavi
  15. Mikroekonomski ciljevi
  16. Makroekonomski ciljevi
  17. Ekonomske funkcije države
  18. Raščlanjenost procesa reprodukcije
  19. Tijek razmjene u dvosektorskom modelu gospodarstva
  20. Tijek razmjene u trosektorskom modelu gospodarstva
  21. Tržište i njegove osnovne funkcije
  22. Načelo „nevidljive ruke“ i njegovi nedostaci
  23. Razlika između savršene i nesavršene konkurencije
  24. Definicija i zakon potražnje
  25. Cjenovna elastičnost potražnje
  26. Unakrsna elastičnost potražnje
  27. Dohodovna elastičnost potražnje
  28. Definicija i zakon ponude
  29. Elastičnost ponude
  30. Ravnotežna cijena i ravnotežna količina
  31. Učinci promjene ponude i potražnje na ravnotežu
  32. Ponašanje potrošača prema teoriji granične korisnosti
  33. Krivulja indiferencije i ograničavajući budžetski pravac
  34. Utvrđivanje potrošačeve ravnoteže prema teoriji indiferencije
  35. Ordinalni pristup teorije otkrivene preferencije
  36. Proizvodnja i proizvodna funkcija
  37. Ukupni, prosječni i granični proizvod
  38. Zakon opadajućih prinosa
  39. Izokvante, supstitucija činitelja proizvodnje i izotroškovni pravac
  40. Utvrđivanje ravnoteže proizvođača
  41. Troškovi proizvodnje i njihova struktura u kratkom roku
  42. Kretanje ukupnih troškova u kratkom roku
  43. Kretanje graničnog i prosječnih troškova u kratkom roku
  44. Ukupni i prosječni troškovi proizvodnje u dugom roku
  45. Ekonomija i disekonomija opsega
  46. Elastičnost ukupnih troškova
  47. Izvođenje krivulje ponude konkurentnog poduzeća u SR i LR
  48. Ravnoteža na razini grane u savršenoj konkurenciji
  49. Ravnoteža poduzeća savršene konkurencije u kratkom roku
  50. Točka zatvaranja i prijelomna točka
  51. Ravnoteža poduzeća savršene konkurencije u dugom roku
  52. Eksplicitni i implicitni troškovi, knjigovodstveni nasuprot ekonomskom profitu
  53. Ravnoteža u uvjetima monopola
  54. Oligopol: model cjenovnog vodstva
  55. Model prelomljene krivulje potražnje
  56. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u kratkom roku
  57. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u dugom roku
  58. Mjerenje monopolske moći
  59. Krivulja potražnje poduzeća za radom, individualna i tržišna krivulja ponude rada
  60. Ravnoteža na tržištu rada
  61. Potražnja, ponuda i ravnoteža na tržištu kapitalnih dobara
  62. Određivanje rente u uvjetima konkurencije
  63. Tri pristupa mjerenju bruto domaćeg proizvoda
  64. Koncept neto – ekonomskog blagostanja
  65. Potrošna i dohodovna strana bruto domaćeg proizvoda
  66. Odnos između GDP, NDP, NI, PI i DI
  67. Nominalni i realni bruto domaći proizvod
  68. Funkcija potrošnje – grafički i aritmetički prikaz
  69. Funkcija štednje – grafički i aritmetički prikaz
  70. Funkcija investicija: grafički i aritmetički prikaz
  71. Agregatna potražnja – sastavnice i činitelji utjecaja na AD
  72. Agregatna ponuda i činitelji utjecaja na AS
  73. Agregatna ponuda u kratkom i dugom roku
  74.  Tri načina iskaza ravnoteže u gospodarstvu

75. Temeljne značajke klasičnog pristupa ravnoteži

76. Temeljne značajke kejnzijanskog pristupa ravnoteži

77. Ravnoteža u trosektorskom modelu gospodarstva

78. Ravnoteža u četverosektorskom modelu gospodarstva

79. Gubitci i dodatci kružnom tijeku i ravnoteže u dvo-, tro- i

četverosektorskom modelu

80. Načelo multiplikatora

81. Deflacijski jaz

82. Inflacijski jaz

83. Različiti koncepti definiranja novca

84. Funkcije novca i potražnja za novcem

85. Potrebna masa novca u gospodarstvu

86. Banke, ponuda novca i novčani multiplikator

87. Određenost kamatne stope

88. Efekti kamatne stopa na agregatnu potražnju

89. Vrste i mjerenje nezaposlenosti

90. Razlozi nezaposlenosti i prirodna stopa nezaposlenosti

91. Pojam, vrste i mjerenje inflacije

92. Temeljne značajke inflacije potražnje, inflacije troškova i strukturne

inflacije

93. Odnos između inflacije i nezaposlenosti

94. Načela diskrecijske fiskalne politike

95. Ugrađeni ili automatski stabilizatori

96. Instrumenti monetarne politike

97. Ekspanzijska monetarna politika

98. Kontrakcijska monetarna politika

99. Suzbijanje inflacije potražnje

100. Suzbijanje inflacije troškova i strukturne inflacije

101. Izvori međunarodne trgovine

102. Slobodna međunarodna trgovina, carine i kvote

103. Gospodarski rast i gospodarski razvoj

104. Stanovništvo i akumulacija kapitala kao izvor gospodarskog rasta

105. Tehnološki napredak kao izvor gospodarskog rasta

Literatura:

Benić, Đ.,  Uvod u ekonomiju, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2014.