RSS

MIKROEKONOMIJA

PrintSVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA

PLAN PREDAVANJA, ZIMSKI SEMESTAR 2019.  / 2020.

DATUM

TEMA(E)

07. listopada 2019.

Uvodno predavanje. Definiranje, cilj i funkcija mikroekonomske teorije. Pregled sadržaja kolegija.

14. listopada 2019.

Grafičko prikazivanje i modelski pristup. Metode izražavanja temeljnih kvantitativnih veza i odnosa – ukupna, prosječna i granična veličina. Problem optimizacije.

21. listopada 2019.

Teorija potražnje. Teorija ponude. Parcijalna ravnoteža.

28. listopada 2019.

Različiti pristupi problemu ponašanja potrošača. Teorija granične korisnosti. Teorija indiferencije I.

04. studenog 2019.

Teorija indiferencije II. Teorija otkrivene preferencije. Potražnja za obilježjima. Izbor u vremenskoj dimenziji.

11. studenog 2019.

Poduzeće: ciljevi, vrijednost i rizik. Alternativne teorije poduzeća. Teorija proizvodnje I.

18. studenog 2019.

Teorija proizvodnje II.

25. studenog 2019.

Analiza troškova.  Klasifikacije tržišnih struktura.

02. prosinca 2019.

KOLOKVIJ I.

09. prosinca 2019.

Savršena  konkurencija – ravnoteža na razini grane i poduzeća. Monopol.

16. prosinca 2019.

Oligopol i monopolistička konkurencija. Mjerenje monopolske moći.

13. siječnja 2020.

Tržište činitelja. Ekonomija blagostanja. Asimetrična obaviještenost. Nesavršenosti tržišta..

20. siječnja 2020.

KOLOKVIJ II..

27. siječnja 2020.

Završno predavanje. Odgovori na pitanja.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA

Ispitna pitanja u ak.god. 2019. / 2020.

1.    Model ponašanja potrošača

2.    Model ponašanja proizvođača

3.    Šest temeljnih stavova o odnosima između ukupne, prosječne i granične veličine

4.    Određivanje odgovarajuće krivulje granične veličine pomoću krivulje prosječne veličine

5.    Problem optimizacije: optimizacija s pomoću analize graničnih vrijednosti

6.    Definicija i zakon potražnje

7.    Činitelji utjecaja na potražnju i četiri razvojna oblika formulacije zakona potražnje

8.    Tri iznimke općeg zakona potražnje

9.    Pojam i mjerenje cjenovne elastičnosti potražnje

10.  Geometrijski metodi mjerenja cjenovne elastičnosti potražnje u jednoj točki

11.  Lučna elastičnost potražnje

12.  Ovisnost odnosa promjene cijene i ukupnog prihoda od prodaje nekog dobra o vrijednosti

koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje

13.  Unakrsna elastičnost potražnje

14.  Dohodovna elastičnost potražnje

15.  Opći zakon ponude i njegova iznimka

16.  Koeficijent cjenovne elastičnosti ponude

17.  Geometrijski metodi mjerenja cjenovne elastičnosti ponude u određenoj točki

18.  Lučna elastičnost ponude

19.  Ravnotežna cijena i ravnotežna količina.

20.  Walrasovska i marshallovska stabilna i nestabilna ravnoteža

21.  Učinci pomaka krivulje ponude i/ili potražnje na ravnotežu

22.  Prevaljivanje poreza i alokacijski gubitak

23.  Učinak poreza i elastičnost ponude i potražnje

24.  Objašnjenje ponašanja potrošača po teoriji granične korisnosti

25.  Izvođenje krivulje potražnje iz krivulje granične korisnosti i koncept potrošačevog viška

26.  Površina zajedničke korisnosti, svojstva krivulja indiferencije i zakon opadajuće

granične stope supstitucije

27.  Objašnjenje određenosti potrošačeve ravnoteže po teoriji indiferencije

28.  Premještanje potrošačeve ravnoteže u slučaju promjene cijene jednog dobra uz

nepromijenjenu cijenu drugog dobra i nepromijenjeni dohodak

29.  Premještanje potrošačeve ravnoteže u slučaju promjene veličine nominalnog

dohotka potrošača uz nepromijenjene cijene dobara.

30.  Izvođenje krivulje potražnje za jednim dobrom iz krivulje PCC

31.  Engelova krivulja – izvođenje i objašnjenje

32.  Hicksova metoda izdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije u ukupnom efektu

promjene cijene odnosnog dobra

33.  Slutskyeva metoda izdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije u ukupnom

efektu promjene cijene odnosnog dobra

34.  Osnovna ideja i kriteriji na kojima se temelji teorija otkrivene preferencije

35.  Izvođenje krivulje indiferencije iz otkrivene preferencije

36.  Potražnja za obilježjima u teoriji potrošnje

37.  Tri moguće ravnoteže potrošača u dinamičkoj analizi

38.  Cilj i vrijednost poduzeća

39.  Knjigovodstveni profit nasuprot ekonomskom

40.  Proizvodna funkcija: objašnjenje i grafički prikaz

41.  Cobb-Douglasova proizvodna funkcija

42.  Zakon opadajućih prinosa: objašnjenje i grafički prikaz

43.  Tri karakteristične zone proizvodnje

44.  Izokvante i granična stopa supstitucije jednog činitelja drugim

45.  Kombinacija utroška proizvodnih činitelja najnižeg troška u proizvodnji outputa

određene razine

46.  Ekonomski svrsishodno područje proizvodnje

47.  Učinci promjene cijene inputa na output

48.  Putanje ekspanzije proizvodnje u dugom i kratkom roku

49.  Određivanje optimalnog asortimana proizvodnje

50.  Troškovi proizvodnje u kratkom roku i geometrija odnosa između TC, TVC, TFC,

MC, ATC, AVC i AFC

51.  Tri značajne točke na krivulji graničnog troška

52.  Točka pokrića troškova

53.  Poslovna poluga i točka pokrića troškova

54.  Troškovi proizvodnje u dugom roku – odnos između krivulje LRTC i krivulja

SRTC, te krivulja SRATC i krivulje LRATC

55.  Ekonomija i disekonomija opsega

56.  Elastičnost ukupnih troškova

57.  Izvođenje krivulje ponude konkurentnog poduzeća u kratkom i dugom roku

58.  Model maksimizacije profita kao alternativna teorija poduzeća

59.  Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji prihoda

60.  Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji korisnosti

61.  Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji rasta

62.  Stackelbergova i Weintraubova klasifikacija tržišnih struktura

63.  Ravnoteža na razini grane u trenutnom, kratkom i dugom roku u uvjetima savršene

konkurencije

64.  Tri moguće normalne cijene u dugom roku

65.  Cobweb teorem

66.  Ukupni, prosječni i granični prihod poduzeća i kriterij maksimizacije njegove

dobiti u  uvjetima savršene konkurencije

67.  Ravnoteža poduzeća u kratkom roku u uvjetima savršene konkurencije

68.  Ravnoteža poduzeća u dugom roku u uvjetima savršene konkurencije

69.  Grafički prikaz ravnoteže u uvjetima monopola i Amoroso – Robinson formula

određenosti monopolske cijene

70.  Ravnoteža monopolističkog nasuprot konkurentskom poduzeću

71.  Ravnoteža monopola u dugom roku

72.  Ravnoteža multitvorničkog monopola

73.  Monopolska diskriminacija cijena trećeg stupnja

74.  Monopolska diskriminacija cijena drugog stupnja

75.  Monopolska diskriminacija cijena prvog stupnja

76.  Reguliranje monopola na razini prosječnog troška

77.  Reguliranje monopola porezima

78.  Cournotov model duopola – pretpostavke i rješenje u slučaju zajedničkog i u

slučaju samostalnog nastupa duopolista

79.  Bertrandov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

80.  Edgeworthov model – pretpostavke i proces uspostavljanja ravnoteže

81.  Stackelbergova analiza prirode rivalstva duopola

82.  Teorija prelomljene krivulje potražnje

83.  Model prostorne distribucije poduzeća

84.  Model cjenovnog vodstva

85.  Model dominantnog poduzeća

86.  Model međusobnog sporazuma oligopolista

87.  Utvrđivanja tzv. maksmin i minimaks strategije duopolista primjenom teorije

igara

88.  Igra sa sumom različitom od nule u analizi oligopola

89.  Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u kratkom roku

90.  Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u dugom roku

91.  Chamberlinova analiza ravnoteže skupine poduzeća u uvjetima monopolističke

konkurencije

92.  Mjerenje monopolske moći

93.  Kratkoročna krivulja potražnje za a-tim inputom ako je input a jedini varijabilni

input u uvjetima savršene konkurencije na obje strane tržišta

94.  Monopolistova krivulja potražnje za a-tim inputom na tržištu savršene

konkurencije kada  je input a jedini varijabilni input i monopolistička eksploatacija

95.  Ravnoteža monopsona na strani nabave činitelja a savršene konkurencije na strani

prodaje proizvoda i monopsonistička eksploatacija

96.  Određivanje kupoprodajnih cijena i količina danog činitelja proizvodnje u

uvjetima bilateralnog monopola

97.  Pregovaranje monopsoniste i monopoliste

98.  Specifičnosti izvođenja krivulje ponude rada pojedinca i tržišne krivulje ponude

rada

99.  Nominalna cijena dionica,  tržišna cijena dionica i   temeljni koncept valutiranja

vrijednosnih papira

100. Teorija modernog portfelja

101. Određivanje rente u uvjetima konkurencije i cijena zemlje

102. Objašnjenje različitosti visina rente na različitim tržištima

103. Pareto efikasnost

104. Asimetrična obaviještenost i tržišna selekcija

105. Nesavršenost tržišta kao rezultat nepostojanja pretpostavki njegova učinkovitoga

djelovanja

Literatura:

Benić, Đ.,  Mikroekonomija: menadžerski pristup, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2017.

Ispitni rokovi:

19. 11. 2019. u 18,00; 04. 02. 2020. u 08,00; 24. 03. 2020. u 18,00; 02. 06. 2020. u 08,00; 16. 06. 2020. u 08,00; 25. 08. 2020. u 08,00;  08. 09. 2020. u 08,00 sati.

Konzultacije:

Ponedjeljkom od 11,30 do 12,00 sati i po dogovoru.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof.dr.sc. Đuro Benić

MIKROEKONOMIJA

TEME PRISTUPNIH – SEMINARSKIH RADOVA, ZIMSKI SEMESTAR 2019. / 2020.

 1. Cjenovna i lučna elastičnost potražnje
 2. Unakrsna elastičnost potražnje
 3. Dohodovna elastičnost potražnje
 4. Ovisnost odnosa promjene cijene i ukupnog prihoda o cjenovnoj elastičnosti potražnje
 5. Cjenovna elastičnost ponude
 6. Ravnoteža i njena stabilnost
 7. Ravnoteža i interakcija ponude i potražnje
 8. Ukupna, granična korisnost i ravnoteža potrošača
 9. Krivulja indiferencije, granična stopa supstitucije i potrošačeva ravnoteža – primjer
 10. Krivulja odnosa dohotka i potrošnje i Engelova krivulja – primjer
 11. Krivulja odnosa cijene i potrošnje i izvođenje krivulje potražnje iz PCC – primjer
 12. Efekt dohotka i efekt supstitucije
 13. Ravnoteža potrošača prema Lancasterovom pristupu – potražnja za obilježjima
 14. Izbor potrošača u vremenskoj dimenziji
 15. Model maksimizacije profita
 16. Model maksimizacije prihoda
 17. Model maksimizacije korisnosti
 18. Model maksimizacije rasta
 19. Konstantni, rastući i opadajući prinosi na opseg
 20. Proizvodnja u kratkom roku – primjer
 21. Proizvodnja u dugom roku – primjer
 22. Ravnoteža poduzeća u proizvodnji više proizvoda
 23. Točka pokrića troškova i poslovna poluga
 24. SR ravnoteža poduzeća savršene konkurencije – primjer preko ukupnih i graničnih veličina.
 25. LR ravnoteža poduzeća savršene konkurencije
 26. Monopol: kratkoročna ravnoteža – primjer
 27. Ravnoteža monopola u dugom roku i  multitvornički monopol
 28. Monopolska diskriminacija cijena III. stupnja – primjer
 29. Monopolska diskriminacija cijena II. stupnja
 30. Monoplska diskriminacija cijena I. stupnja
 31. Reguliranje monopola
 32. Cournotov, Bertrandov i Edgeworthov model
 33. Model cjenovnog vodstva – primjer
 34. Prelomljena krivulja potražnje – nastanak i kritike modela
 35. Model dominantnog poduzeća
 36. Određivanje cijene i količine proizvodnje u monopolističkoj konkurenciji – primjer
 37. Chamberlinov model
 38. Teorija igara u analizi oligopola – mogućnosti i kritike
 39. Igre sa sumom različitom od nule i zatvorenikova dilema
 40. Određivanje cijene inputa u slučaju jednog varijabilnog inputa – savršena konkurencija i na tržištu inputa i na tržištu outputa – primjer
 41. Određivanje cijene inputa i monopolistička eksploatacija u slučaju savršene konkurencije na tržištu inputa i monopola na tržištu outputa – primjer
 42. Ravnoteža monopsona i monopsonistička eksploatacija – primjer
 43. Bilateralni monopol – određivanje cijene i količine, pregovaranje – primjer
 44. Teorija prvog i drugog najboljeg alokacijskog rješenja
 45. Tržišni neuspjesi

LITERATURA

Benić, Đ. Mikroekonomija: menadžerski pristup, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2017.

Benić, Đ., Osnove ekonomije, IV izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Besanko, D., Braeutigam, R., R., Microeconomics, Fifth Edition, Wiley, 2013

Frank, R., H., Microeconomics and Behavior, 9th Edition, McGraw-Hill, 2014

Koutsoyiannis, A., Moderna mikroekonomika, II. izdanje, MATE, Zagreb, 1996.

Mankiw, N., G., Principles of Microeconomics, 7th Edition, South-Western, 2014

Nicholson, W., Snyder, C., Intermediate Microeconomics and Its Application, 11th Edition,

South-Western, 2010

Perloff, J., M., Microeconomics, 7th Edition, Prentice Hall, 2014

Pervan, M., Mikroekonomija – zbirka zadataka, III.izdanje, Ekonomski fakultet, Split, 2013.

Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L., Mikroekonomija, V. izdanje, MATE, Zagreb, 2005.

Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L., Microeconomics, 8th Edition, Prentice Hall, 2012

Salvatore, D., Ekonomija za menedžere u svjetskoj privredi, II. izdanje, MATE, Zagreb, 1994.

Salvatore, D., Microeconomics: Theory and Applications, 5th Edition, Oxford University

Press, 2008

Salvatore, D., Microeconomics, Schaum’s Outlines, 4th Edition, McGraw-Hill, 2006

Varian, H., R., Intermediate Microeconomics – A Modern Approach, 9th Edition, W.W.

Norton & Company,  2014

REZULTATI KOLOKVIJA I. IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA

POLOŽILI SU:

 1. 0275061232 dovoljan (2)
 2. 0149225227 vrlo dobar (4)
 3. 0275066223  dobar (3)
 4. 0275067925 dobar (3)
 5. 0275056769 dobar (3)
 6. 0275059248 dobar (3)
 7. 0275061526 dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 09. prosinca 2019. u 13,30 sati.

Dubrovnik, 04. prosinca 2019.

                                                                                       Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI KOLOKVIJA II. IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA

POLOŽILI SU:

 1. 0275061232 dovoljan (2)
 2. 0149225227 izvrstan (5)
 3. 0275066223  vrlo dobar (4)
 4. 0275067925 dovoljan (2)
 5. 0275056769 dovoljan (2)
 6. 0275059248 dobar (3)
 7. 0275061526 dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 27. siječnja 2020. u 12,30 sati.

Dubrovnik, 21. siječnja 2020.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MIKROEKONOMIJA POLOŽENOG PREKO KOLKVIJA 2019. / 2020.

POLOŽILI SU:

 1. 0275061232 dovoljan (2)
 2. 0149225227 izvrstan (5)
 3. 0275066223  vrlo dobar (4)
 4. 0275067925 dobar (3)
 5. 0275056769 dobar (3)
 6. 0275059248 dobar (3)
 7. 0275061526 dovoljan (2)

Dubrovnik, 21. siječnja 2020.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

POPIS STUDENATA KOJI SU ISPUNILI OBVEZE I MOGU PRISTUPITI ISPITU MIKROEKONOMIJA U AK. GOD. 2019. / 2020.

Ukupno –  26 predavanja i vježbi

Potrebno ispuniti minimalno: 20 (predavanja i vježbi) + P (pristupni rad)

275064421      25        P

275067145      21        P

275067306      26        P

275062570      23        P

275061232      23        P

275068072      20        P

275066468      23        P

275067689      20        P

275067598      20        P

275066382      25        P

275061253      23        P

149225227      24        P

275066223      24        P

275061888      20        P

275058186      20        P

275067925      26        P

275067610      20        P

275067717      20        P

67579276        23        P

275060716      23        P

275057360      20        P

275067946      20        P

275068527      21        P

275067855      25        P

275066452      10        0

275067668      7          0

275066660      21        P

275061526      25        P

117221436      20        P

Dubrovnik, 31. siječnja 2020.

Prof. dr. sc. Đuro Benić