RSS

Povijest ekonomske teorije i metode

PrintSVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof.dr.sc. Đuro Benić

POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE

PLAN PREDAVANJA, LJETNI SEMESTAR 2018. / 2019.

DATUM

TEMA(E)

19. veljače 2019.

Uvodno predavanje. Uloga povijesti ekonomske misli u obrazovanju ekonomista. Kratki pregled povijesti ekonomske misli.

26. veljače 2019.

Ekonomska misao starog vijeka. Ekonomske ideje u Bibliji i zemljama Istoka: Mezopotamija, Kina i Indija. Antička Grčka: Ksenofont, Platon i Aristotel. Doprinosi ekonomskoj misli antičkog Rima.

05. ožujka 2019.

Islamska ekonomska misao u srednjem vijeku. Skolastici i Toma Akvinski. Merkantilizam i kameralistika: Serra, Montehretien, Mun, Kotruljević. Petty, Cantillon i fiziokrati: Boisguillebert, Quesnay i Turgot.

12. ožujka 2019.

Ekonomska teorija Adama Smitha i Davida Ricarda.

19. ožujka 2019.

Klasična ekonomska analiza Benthama, Saya, Malthusa, Jamesa i Johna Stuarta Milla.

26. ožujka 2019.

Evolucijski pristup gospodarskom razvoju Sismondia i Lista. Utopijski socijalisti: Saint-Simon, Owen, Fourier i Proudhon.

02. travnja 2019.

Njemačka starija i mlađa povijesna škola: Roscher, Hildebrand, Knies, Schmoler, Knapp, Bucher. Max Weber.

09. travnja 2019.

Marxova metoda ekonomske analize.

Ekonomska misao u XVIII. I XIX. stoljeću u Sjedinjenim Američkim Državama: Carey, George, Clark i Fisher. Veblen i američki institucionalizam.

16. travnja 2019.

KOLOKVIJ I.

23. travnja 2019.

Doprinosi ekonomskoj znanosti W. S. Jevonsa i A. A. Cournota. H. H. Gossen i mikroekonomija u Beču: Menger, Bohm-Bawerk i Wieser.

30. travnja 2019.

A. Marshall i analiza parcijalne ravnoteže. L. Walras i analiza opće ravnoteže. V. Pareto i ekonomija blagostanja.

07. svibnja 2019.

Preispitivanje konkurencije i doprinosi E. Chamberlina i J. Robinson. Austrijska ekonomija: Mises, Hayek i Schumpeter.

14. svibnja 2019.

J. M. Keynes i razvoj makroekonomije. Suvremena makroekonomija: kvantitativna teorija, monetarizam, racionalna očekivanja i ekonomika ponude. Suvremena mikroekonomija.

21. svibnja 2019.

KOLOKVIJ II.

28. svibnja 2019.

Završno predavanje, odgovori na pitanja

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE

Ispitna pitanja u ak. g. 2018. / 2019.

 1. Ekonomske ideje starog vijeka: Biblija – Stari i Novi zavjet, Mezopotamija, Kina i Indija
 2. Ksenofont i „Oekonomikos“
 3. Platon i „Država“
 4. Aristotel – novac, kamata i razmjena
 5. Ekonomske ideje u antičkom Rimu – Katon i braća Grakh
 6. Islamska ekonomska misao u srednjem vijeku, skolastička ekonomska analiza i Aurelije Augustin
 7. Toma Akvinski i „Summa theologica“
 8. Osnovne ekonomske ideje merkantilizma i najznačajniji merkantilisti
 9. Benedikt Kotruljević i ostali hrvatski merkantilisti
 10. William Petty – doprinosi ekonomskoj teoriji
 11. Richard Cantillon – začetnik nove znanosti o gospodarstvu i poduzetništvu
 12. Pierre Boisguillebert – prethodnik fiziokrata i klasične škole u Francuskoj
 13. Fiziokratska škola – temeljna polazišta i značajniji predstavnici
 14. Francois Quesnay i „Ekonomska tablica i njezino objašnjenje“
 15. Anne Robert Jacques Turgot – ekonomske ideje i zakon opadajućih prinosa
 16. Ekonomski sustav Adama Smitha
 17. Adam Smith i teorija vrijednosti
 18. Tržišna i prirodna cijena prema Adamu Smithu
 19. Smithova makroekonomija: gospodarski rast
 20. David Ricardo: osnove stvaralaštva i doprinosa ekonomskoj teoriji
 21. David Ricardo – teorija vrijednosti i teorija zemljišne rente
 22. David Ricardo – teorija komparativnih prednosti
 23. Utilitarizam i Jeremy Bentham
 24. Teorija stanovništva Thomasa Roberta Malthusa
 25. Klasična ekonomska analiza Johna Stuarta Milla
 26. Ekonomske ideje i teorijski napretci Johna Stuarta Milla
 27. Zakon tržišta Jeana Baptista Saya
 28. Simonde de Sismondi: kritičar kapitalizma
 29. Friedrich List: protekcionizam i povijesni stadiji gospodarskog razvoja
 30. Rano-utopijski socijalisti: Thomas Morus i Tommaso Campanella
 31. Claude-Henri de Saint-Simon: društveno – ekonomske ideje
 32. Robert Owen – utopijski socijalist i praktični eksperimenti
 33. Charles Fourier: falansteri i koncept budućeg društva
 34. Pierre Joseph Proudhon: kritika vlasti i pravedna razmjena
 35. Njemačka starija i mlađa povijesna škola
 36. Marxova analiza: vrijednost robe, predujmljeni i oplođeni kapital, jednostavna i proširena reprodukcija – temeljna polazišta
 37. Marxova teorija radne vrijednosti: osnovne postavke i prigovori teoriji
 38. „Velika proturječnost“ Marxove teorije radne vrijednosti i transformacijski problem
 39. Antoine Augustin Cournot: model monopola
 40. Antoine Augustin Cournot: analiza duopola
 41. Jules Dupuit: potrošačev višak, monopol i diskriminacija
 42. Hermann Heinrich Gossen – prethodnik psihološke ili starije austrijske škole
 43. Carl Menger: tablica potreba i načelo granične jednakosti
 44. Friedrich von Wieser: simultano rješenje vrednovanja proizvodnih inputa
 45. Eugen Böhm-Bawerk: kritika Marxa, subjektivna vrijednost i razmjena
 46. Teorija kapitala Eugena Böhm-Bawerka
 47. William Stanley Jevons: teorija korisnosti i teorija razmjene
 48. Teorija rada Williama Stanleya Jevonsa
 49. Ekonomska misao u Sjedinjenim Američkim Državama u XVIII. stoljeću (B.     Franklin, A. Hamilton, T. Jefferson)
 50. Ekonomska misao u Sjedinjenim Američkim Državama u XIX. stoljeću (H. Carey, H. George, J. B. Clark)
 51. Irving Fisher: jednadžba razmjene, inflacija i „Fisherov efekt“
 52. Thorstein Veblen: snobovski efekt i krivulja veblenovske potražnje
 53. Neoklasična analiza Alfreda Marshalla: doprinosi ekonomskoj znanosti
 54. Alfred Marshall: elastičnost potražnje
 55. Alfred Marshall: reprezentativno poduzeće u analizi kratkog i dugog roka
 56. Alfred Marshall: ravnoteža grane, granska ponuda i ekonomija proizvodnje
 57. Leon Walras i analiza opće ravnoteže
 58. Walras i Marshall: tržišni mehanizam prilagođavanja
 59. Vilfredo Pareto: efikasnost u potrošnji i proizvodnji
 60. Francis Ysidro Edgeworth: doprinosi ekonomskoj znanosti
 61. John Richard Hicks i Paul Anthony Samuelson: doprinosi ekonomskoj znanosti
 62. Monopolistička konkurencija Edwarda Chamberlina
 63. Monopolska diskriminacija cijena Joane Robinson
 64. Suvremena mikroekonomija: doprinosi G. S. Beckera, G. J. Stiglera, K. J.  Lancastera, G. A. Akerlofa i R. H. Coasea
 65. Menadžerske teorije poduzeća o maksimizaciji prihoda, korisnosti i rasta
 66. Austrijska ekonomija: doprinosi Ludwiga von Misesa i Friedricha von Hayeka
 67. Joseph Alois Schumpeter: doprinosi ekonomskoj znanosti
 68. Schumpeter, poduzetništvo i ekonomski razvoj
 69. John Maynard Keynes i „Opća teorija zaposlenosti, kamate i novca“
 70. Keynesova funkcija potrošnje i koncept agregatne potražnje
 71. Keynesijanska nasuprot klasičnoj makroekonomskoj ravnoteži
 72. John Maynard Keynes: zamka likvidnosti i ekonomska politika
 73. Milton Friedman i suvremeni monetarizam
 74. Nova klasična ekonomija: racionalna očekivanja
 75. Ekonomija ponude i makroekonomska politika

Literatura:

Ekelund, R., B., Hebert, R., F., Povijest ekonomske teorije i metode, treće izdanje, MATE,

Zagreb, 1997.

__________________________

Lunaček V., Povijest ekonomskih doktrina, Dom i svijet /Ekonomski fakultet, Zagreb, 2004.

Landereth, H., Colander, D., C., History of Economic Thought, Fourth Edition, Houghton

Mifflin Company, Boston, 2002

Rima I. H., Development of Economic Analysis, Seventh Edition, Routledge, London, 2009

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE

Teme pristupnih radova u ak. g. 2018. / 2019.

 1. Skolastici
 2. William Petty i Richard Cantillon – prethodnici klasične ekonomske misli
 3. Fiziokratizam
 4. Ekonomska teorija Adama Smitha
 5. Ekonomska teorija Davida Ricarda
 6. John Stuart Mill
 7. Ekonomska politika u klasičnom razdoblju
 8. Saint-Simon, Sismondi i List
 9. Utopijski socijalisti
 10. Njemačka povijesna škola
 11. Ekonomska misao Karla Marxa
 12. Doprinosi ekonomskoj teoriji u Francuskoj – Cournot i Dupuit
 13. Bečka škola – Menger
 14. Bečka škola – Wieser
 15. Bečka škola –Bohm-Bawerk
 16. Doprinosi ekonomskoj teoriji u Engleskoj – William Stanley Jevons
 17. Razvitak analize parcijalne ravnoteže: Alfred Marshall
 18. Razvitak analize opće ravnoteže: Leon Walras
 19. Ekonomija blagostanja – Vilfredo Pareto
 20. Američki institucionalizam – Thorstein Veblen
 21. Razvitak teorije nesavršene konkurencije
 22. Razvitak makroekonomije – John Maynard Keynes
 23. Suvremena makroekonomija
 24. Razvitak matematičke i empirijske ekonomije
 25. Suvremena mikroekonomija

REZULTATI KOLOKVIJA I. IZ PREDMETA POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE OD 16. 04. 2019.

POLOŽILI SU:

 1. 0275053335 (16/20) vrlo dobar (4)
 2. 0275052161 (13/20) dobar (3)
 3. 0275064260 (10/20) dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 23. travnja 2019. u 11,30 sati.

Dubrovnik, 16. travnja 2019.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI KOLOKVIJA II. IZ PREDMETA POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE OD 21. 05. 2019.

POLOŽILI SU:

 1. 0275053335 (13/20) dobar (3)
 2. 0275052161 (10/20) dovoljan (2)
 3. 0275064260 (10/20) dovoljan (2)

Studenti mogu dobiti na uvid svoje uratke 28. svibnja 2019. u 11,30 sati.

Dubrovnik, 21. svibnja 2019.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE POLOŽENOG PREKO KOLOKVIJA 2018. / 2019.

POLOŽILI SU:

 1. 0275053335 vrlo dobar (4)
 2. 0275052161 dobar (3)
 3. 0275064260 dovoljan (2)

Dubrovnik, 21. svibnja 2019.

Prof. dr. sc. Đuro Benić

POPIS STUDENATA KOJI SU ISPUNILI OBVEZE I MOGU PRISTUPITI ISPITU U AK. GOD. 2018. / 2019.

POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE 2018./ 2019.

Ukupno: 24 predavanja i vježbi

Potrebno ispuniti minimalno: 18 ( predavanja i vježbi)  + P ( pristupni rad)

Kristian Mazić 20 P

Martina Živanović 21 P

O B A V I J E S T

Ispit iz Povijesti ekonomske teorije i metode u travanjskom roku održat će se na daljinu 22. travnja 2020. u 18,00 sati. Od pribora za ispit vam je potrebno pripremiti četiri lista papira format A4, kemijsku olovku i običnu olovku (za crtanje grafikona), računalo / mobitel, te mobitel s ugrađenim mailom, viberom i kamerom.

Svi koji namjeravaju ispit polagati trebaju ispit prijaviti i javiti se mailom doc.dr.sc. Stjepanu Srhoju, te dati točnu mail adresu najkasnije do zaključno petka 17. travnja 2020. Na vaš mail dobit ćete ispitna pitanja, jedno po jedno s ograničenim vremenom za slanje odgovora, a ukupno ispit će trajati 45 minuta kao i obično. Detaljnije o načinu polaganja ispita bit ćete obaviješteni prije polaganja ispita.

Dubrovnik, 14. travnja 2020.

Prof. dr. sc. Đuro Benić