RSS

Uvod u ekonomiju

PrintSVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

UVOD U EKONOMIJU

Ispitna pitanja u ak. god. 2019./ 2020.

 1. Što je ekonomija
 2. Pozitivna i normativna ekonomska analiza
 3. Grafički prikaz i modelski pristup kao instrument analize
 4. Model ponašanja potrošača
 5. Model ponašanja proizvođača
 6. Rijetkost – temeljni ekonomski problem
 7. Četiri temeljne kategorije ograničenih resursa
 8. Krivulja PPF – odnosi proizvodnje dobara i oblik krivulje PPF
 9. Koncept oportunitetnog troška
 10. Zakon rastućih troškova
 11. Utjecaj nezaposlenosti i nedovoljne zaposlenosti na ekonomsku učinkovitost
 12. Utjecaj sadašnjeg odabira na PPF u budućnosti
 13. Temeljna ekonomska pitanja
 14. Alternativni ekonomski sustavi
 15. Mikroekonomski ciljevi
 16. Makroekonomski ciljevi
 17. Ekonomske funkcije države
 18. Raščlanjenost procesa reprodukcije
 19. Tijek razmjene u dvosektorskom modelu gospodarstva
 20. Tijek razmjene u trosektorskom modelu gospodarstva
 21. Tržište i njegove osnovne funkcije
 22. Načelo „nevidljive ruke“ i njegovi nedostaci
 23. Razlika između savršene i nesavršene konkurencije
 24. Definicija i zakon potražnje
 25. Cjenovna elastičnost potražnje
 26. Unakrsna elastičnost potražnje
 27. Dohodovna elastičnost potražnje
 28. Definicija i zakon ponude
 29. Elastičnost ponude
 30. Ravnotežna cijena i ravnotežna količina
 31. Učinci promjene ponude i potražnje na ravnotežu
 32. Ponašanje potrošača prema teoriji granične korisnosti
 33. Krivulja indiferencije i ograničavajući budžetski pravac
 34. Utvrđivanje potrošačeve ravnoteže prema teoriji indiferencije
 35. Ordinalni pristup teorije otkrivene preferencije
 36. Proizvodnja i proizvodna funkcija
 37. Ukupni, prosječni i granični proizvod
 38. Zakon opadajućih prinosa
 39. Izokvante, supstitucija činitelja proizvodnje i izotroškovni pravac
 40. Utvrđivanje ravnoteže proizvođača
 41. Troškovi proizvodnje i njihova struktura u kratkom roku
 42. Kretanje ukupnih troškova u kratkom roku
 43. Kretanje graničnog i prosječnih troškova u kratkom roku
 44. Ukupni i prosječni troškovi proizvodnje u dugom roku
 45. Ekonomija i disekonomija opsega
 46. Elastičnost ukupnih troškova
 47. Izvođenje krivulje ponude konkurentnog poduzeća u SR i LR
 48. Ravnoteža na razini grane u savršenoj konkurenciji
 49. Ravnoteža poduzeća savršene konkurencije u kratkom roku
 50. Točka zatvaranja i prijelomna točka
 51. Ravnoteža poduzeća savršene konkurencije u dugom roku
 52. Eksplicitni i implicitni troškovi, knjigovodstveni nasuprot ekonomskom profitu
 53. Ravnoteža u uvjetima monopola
 54. Oligopol: model cjenovnog vodstva
 55. Model prelomljene krivulje potražnje
 56. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u kratkom roku
 57. Ravnoteža poduzeća monopolističke konkurencije u dugom roku
 58. Mjerenje monopolske moći
 59. Krivulja potražnje poduzeća za radom, individualna i tržišna krivulja ponude rada
 60. Ravnoteža na tržištu rada
 61. Potražnja, ponuda i ravnoteža na tržištu kapitalnih dobara
 62. Određivanje rente u uvjetima konkurencije
 63. Tri pristupa mjerenju bruto domaćeg proizvoda
 64. Koncept neto – ekonomskog blagostanja
 65. Potrošna i dohodovna strana bruto domaćeg proizvoda
 66. Odnos između GDP, NDP, NI, PI i DI
 67. Nominalni i realni bruto domaći proizvod
 68. Funkcija potrošnje – grafički i aritmetički prikaz
 69. Funkcija štednje – grafički i aritmetički prikaz
 70. Funkcija investicija: grafički i aritmetički prikaz
 71. Agregatna potražnja – sastavnice i činitelji utjecaja na AD
 72. Agregatna ponuda i činitelji utjecaja na AS
 73. Agregatna ponuda u kratkom i dugom roku
 74.  Tri načina iskaza ravnoteže u gospodarstvu

75. Temeljne značajke klasičnog pristupa ravnoteži

76. Temeljne značajke kejnzijanskog pristupa ravnoteži

77. Ravnoteža u trosektorskom modelu gospodarstva

78. Ravnoteža u četverosektorskom modelu gospodarstva

79. Gubitci i dodatci kružnom tijeku i ravnoteže u dvo-, tro- i

četverosektorskom modelu

80. Načelo multiplikatora

81. Deflacijski jaz

82. Inflacijski jaz

83. Različiti koncepti definiranja novca

84. Funkcije novca i potražnja za novcem

85. Potrebna masa novca u gospodarstvu

86. Banke, ponuda novca i novčani multiplikator

87. Određenost kamatne stope

88. Efekti kamatne stopa na agregatnu potražnju

89. Vrste i mjerenje nezaposlenosti

90. Razlozi nezaposlenosti i prirodna stopa nezaposlenosti

91. Pojam, vrste i mjerenje inflacije

92. Temeljne značajke inflacije potražnje, inflacije troškova i strukturne

inflacije

93. Odnos između inflacije i nezaposlenosti

94. Načela diskrecijske fiskalne politike

95. Ugrađeni ili automatski stabilizatori

96. Instrumenti monetarne politike

97. Ekspanzijska monetarna politika

98. Kontrakcijska monetarna politika

99. Suzbijanje inflacije potražnje

100. Suzbijanje inflacije troškova i strukturne inflacije

101. Izvori međunarodne trgovine

102. Slobodna međunarodna trgovina, carine i kvote

103. Gospodarski rast i gospodarski razvoj

104. Stanovništvo i akumulacija kapitala kao izvor gospodarskog rasta

105. Tehnološki napredak kao izvor gospodarskog rasta

Literatura:

Benić, Đ.,  Uvod u ekonomiju, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2014.